СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛоскутов Степан  Васильович

Лоскутов
Степан Васильович

Завідувач кафедри фізики Запорізького національного технічного університету

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Надання якісної освіти завдяки знанням та досвіду викладачів, використання новітніх технологій, підготовка спеціалістів, здатних до практичної реалізації в науці, виробництві та бізнесі — покликання Степана Васильовича Лоскутова як завідувача кафедри. Народився 23 серпня 1953 р. у Тбілісі. Закінчив фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького за спеціальністю «Експериментальна ядерна фізика». Спеціалізувався в галузі радіаційної фізики твердого тіла. На третьому курсі брав участь у науковій роботі кафедри з дослідження процесів зміцнення металів при опроміненні їх високоенергетичними іонами. Виступав з доповіддю на всесоюзній студентській конференції. За роботу зі створення безвідходних ядерних реакторів отримав премію. Дипломну роботу виконав в Об’єднаному інституті ядерних досліджень (м. Дубна, Росія). З 1981 р. Степан Лоскутов — асистент кафед­ри фізики Запорізького машинобудівного інституту (ЗМІ), у 1983 р. — інженер лабораторії науково-­дослідного інституту стабільних

ізотопів (м. Тбілісі), з 1984 р. — інженер кафедри фізики ЗМІ, 1988 р. — науковий співробітник, 1990 р. — асистент, старший викладач, доцент кафедри фізики. З 2005 р. — доктор фізико-математичних наук, 2007 р. — професор кафедри фізики Запорізького національного університету, 2008 р. — завідувач кафедри фізики. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Центрального НДІ чорної металургії ім. І. П. Бардіна (1991), докторську дисертацію «Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів» — у спеціалізованій вченій раді Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (2005). Основні напрями досліджень: особливості деформування поверхневого шару металів, дослідження фізичних закономірностей структурних перетворень металів в умовах електромагнітного та механічного впливу. Опублікував понад 100 наукових робіт, має 5 авторських свідоцтв на винаходи та 5 патентів України. Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді. За сумлінну працю нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами Запорізької обласної ради, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Керує підготовкою аспірантів, член редколегії журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» та міжкафедрального наукового семінару. За активної участі Степана Васильовича на ка­федрі фізики створено науково-дослідні лабораторії, роз­роблено оригінальне наукове обладнання. Проводиться експериментальна робота щодо фізики процесів, які відбуваються в металевих матеріалах в напружено-деформаційному стані. Разом із співробітниками також проводить прикладні дослідження ефективності зміцнюючих обробок на заводі «Мотор-Січ». Протягом 15 років готував студентів до респуб­ліканських олімпіад з фізики, керував науковою роботою студентів, які брали участь в міжнародних наукових конференціях. Під керівництвом Степана Лоскутова створено web-сторінку кафедри фізики в мережі Інтернет. Керує науковою діяльністю 3 аспірантів за спеціальністю «Фізика твердого тіла». Степан Лоскутов — член приймальної комісії до аспірантури за спеціальністю «Фізика твердого тіла». Одружений, син — Олександр, донька — Тетяна. Життєве кредо: «Наш світ прекрасний і дивовижний».

Stepan V. Loskutov
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Head of the Physics Department, Zaporizh­zhya National Technical University. Field of research: deformation peculiarities of surface layer of metals, study of physical regularities of structural transformation of metals in terms of electromagnetic and mechanical effects.