СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКошкалда Iрина  Віталіївна

Кошкалда
Iрина Віталіївна

Завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

Доктор економічних наук, доцент.
Науковий пошук Ірина Віталіївна Кошкалда зосередила на земельних відносинах в аграрному секторі економіки України та перспективах його розвитку. Народилася 15 червня 1974 р. у м. Богодухів Харківської області. У 1991 р. закінчила з медаллю Богодухівську середню школу № 2. Вищу освіту здобула у Харківському аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, навчалася на економічному факультеті за спеціальністю «Облік і аудит». У 1997 р. закінчила виш із відзнакою, отримавши кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах. Трудовий шлях Ірина Віталіївна розпочала головним спеціалістом бухгалтерії у страховому акціонерному товаристві. У 2000 р. зарахована до аспірантури Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (ХНАУ) за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК». У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення

орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств» (науковий керівник — доктор економічних наук РФ Полтавський Ю. А.). З 2003 р. працює у ХНАУ, спочатку — асистент кафедри економіки сільського господарства, а потім — викладач, старший викладач та доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу. У 2005 р. отримала звання доктора філософії, у 2008 р. Ірині Віталіївні присвоєно вчене звання доцента кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу. Протягом навчання в докторантурі ХНАУ (грудень 2009 — вересень 2012) своєчасно та успішно звітувала про виконану роботу, до моменту подачі дисертації мала необхідну кількість публікацій та виступів на конференціях і конгресах різних рівнів. У травні 2013 р. в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» на засіданні спеціалізованої вченої ради захистила докторську дисертацію на тему «Економічне регулювання земельних відносин в аграрному секторі: теорія, методологія, практика» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» (науковий консультант — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН Ульянченко О. В.). За результатами досліджень опубліковано близько 90 наукових праць, з яких одна одноосібна монографія, 47 фахових статей. Серед основних методичних праць є посібники з дисциплін: «Маркетингові дослідження», «Звітність підприємств», «Маркетинг»; конспект лекцій з дисципліни «Внут­рішній економічний механізм підприємств»; для учнів загальноосвітніх навчальних закладів видано «334 задачі з економіки з розв’язками». Ірина Кошкалда керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та пошукачів, член спеціалізованої вченої ради ХНАУ. Також є членом редакційної колегії фахового Вісника навчального закладу, серія «Економічні науки». Основні напрями дослідження: відносини власності, земельні відносини в аграрному секторі, питання оренди земельних ділянок, оцінка земель сільськогосподарського призначення, управління земельними ресурсами, бухгалтерський облік у сільському господарстві, маркетинг та маркетингові дослідження. У житті і повсякденній роботі керується кредо: «Постійно прагнути до самовдосконалення, досягати поставлених цілей, залишаючись при цьому людяною і порядною».

Irina V. Koshkalda
DSc (Economics), Assistant Prof.

Professor of Land Management Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchaev. Field of research: land management of agrarian sector.