СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКошевой Віктор  Павлович

Кошевой
Віктор Павлович

Завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії

Доктор біологічних наук, професор.
Провідний фахівець з питань репродукції тварин, Віктор Павлович Кошевой народився 7 жовт­ня 1939 р. у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Закінчив Новомосковський ветеринарно-зоотехнічний технікум, працював ветеринарним фельдшером. Вищу освіту здобув у Харківському зоо­ветеринарному інституті (нині — Харківська державна зооветеринарна академія) за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Трудова діяльність Віктора Павловича тісно по­в’я­зана із Харківською державною зооветеринарною академією, де працює понад 40 років. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафед­ри. На цей час — завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин. У 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук «Мікрофлора навколозародкової рідини корів і нетелів та її значення для інфікування плода», а у 1989 р. — на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук «Вітамін А в регуляції репродуктивної функції у корів».

Під керівництвом Віктора Кошевого на кафед­рі працюють висококваліфіковані викладачі, що аналізують стан відтворення тварин, розробляють заходи лікування та профілактики, а також проводять семінари в районах, надаючи консультативну та практичну допомогу ветеринарам. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук. Професор Віктор Кошевой займається науковою роботою за кількома напрямами: розробка програми комплексної діагностики, профілактики та терапії тварин з перинатальною патологією, післяродовими мет­ро- та гонадопатіями; впровадження інноваційних методів та рішень з використанням інформаційно-технічних приладів у ветеринарній репродуктології; визначення шляхів та механізмів виникнення внут­рішньоутробної інфекції; вплив дефіциту вітаміну А, порушень у прооксидантно-антиоксидантній системі на регуляцію репродуктивної функції у тварин, стан фетоплацентарного комплексу. У колі наукових інте­ресів також розробка приладів для візуалізації репродуктивних органів; розробка методів отримання гормональних препаратів із плаценти та рослин; розробка методів діагностики із використанням тепловізорів та УЗ сканерів; розробка комп’ютерних програм диференціальної діагностики та прогнозу відновлення репродуктивної функції; розробка методів профілактики та терапії тварин з використанням нанобіоматеріалів. Опублікував понад 200 статей. Автор 5 навчальних посібників для студентів вишу з грифом МОН Украї­ни, 3 монографій, розробив 5 препаратів із вимогами ТУ, отримав авторське свідоцтво на винахід та 15 деклараційних патентів на корисну модель, розробив 8 методичних рекомендацій, затверджених НМР Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Серед основних праць: «Акушерсько-гінекологічна патологія у корів», «Ветеринарна перинатологія», «Патологія вагітності у тварин», «Довідник фармакологічних засобів, що використовуються в акушерстві, гінекології та біотехнології розмноження тварин», навчальні посібники «Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин», «Проблеми відтворення овець і кіз та шляхи їх вирішення». За багаторічну сумлінну плідну працю нагороджений у 2004 р. трудовою відзнакою «Знак Пошани». Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії.

Viktor P. Koshevoi
DSc (Biology), Prof.

Chairman of the Department of Obstetrics, Gyna­ecology and Animal Breeding Biotechnology, Kharkiv State Zooveterinary Academy. Fields of research: development of a complex program of diagnosis, prophylaxis and treatment of animals with perinatal pathology; introduction of innovative methods using information technology devices in veterinary reproductology; devices development for visualization of reproductive organs; methods development for making hormone medicine from the placenta.