СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКотова (Неговська) Аліна Борисівна

Котова (Неговська)
Аліна Борисівна

Завідувач відділу застосування математичних і технічних методів у біології та медицині Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем HAH та МОН України

Доктор біологічних наук, професор, дійсний член Української академії інформатики.
Провідний вчений у галузі біологічної і медичної кібернетики та інформатики, Аліна Борисівна Котова народилася 19 листопада 1938 р. у м. Чернігів у?сім’ї вчителів. У 1961 р. закінчила механіко-математичний факультет за спеціальністю «Механіка» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Трудову діяльність розпочала в Обчислювальному центрі АН УРСР, який у 1962 р. було перейменовано в Інститут кібернетики Національної академії наук України. У подальшому Інститут кібернетики перетворився у Кібернетичний центр HAH Украї­ни, об’єднавши в єдине ціле кілька інститутів, у тому числі й Міжнародний науково-­навчальний центр інформаційних технологій і систем HAH та МОН України. З цього часу Аліна Котова працює у відділі

«Застосування математичних і технічних методів у біології та медицині». Маючи безперервний стаж на одному місці, пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділом. За період роботи брала активну участь у формуванні наукового напряму відділу, у виконанні усіх тем у ранзі виконавця або керівника наукової тематики фундаментального та прикладного направлення. Як керівник наукового відділу, відрізняється здібностями організатора, цілеспрямованістю та ініціативністю, користується повагою та авторитетом серед співробітників Центру. Аліна Котова зай­має активну позицію в науці, доклала багато сил та енергії у формуванні наукового напряму «Біологічна та медична кібернетика». Має логіко-аналітичне та асоціативне мислення, здібна синтезувати нові ідеї. Її наукову діяльність відрізняє концептуальність, чітка алгоритмізація досліджуваних процесів. Діапазон наукових інтересів Аліни Котової надзвичайно широкий — від клітини до цілісного організму, від побудови математичних моделей функціонування нервової клітини до побудови інформаційних просторів. Останнє десятиріччя присвятила розробці інформаційних технологій дослідження в біології та медицині, обґрунтуванню архітектоніки інформаційного простору у контексті становлення інформаційного суспільства. Наукові дослідження висвітлено у монографіях (в співавторстві): «Биоэкомедицина. Единое информационное пространство» (2001), «Введение в архитектонику информационного пространства» (2003), «Інформаційні технології в біології та медицині» (2003). Автор та співавтор 300 наукових праць, серед яких 24 монографії та наукових посібників. Завдяки новаторським роботам Аліну Борисівну знають не лише в Україні, а й за кордоном. Підготувала 1 доктора та 7 кандидатів наук, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Сумлінну працю та наукові досягнення Аліни Борисівни відзначено премію імені М. М. Амосова (2004), почесними грамотами президії НАН Украї­ни і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2007).

Alina B. Kotova
DSc (Biology), Professor, Member of the Ukrainian Academy of Informatics.

Head of the Department of Mathematical and Technical Methods Application in Biology and Medicine, International Research and Training Centre of Information Technologies and Systems, NAS and MES of Ukraine. Fields of research: mathematical model of nerve cell functioning; information technologies development in biology and medicine, architectonics foundations of information space in the context of the information society.