СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКостишина Тетяна  Адамівна

Костишина
Тетяна Адамівна

Завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Доктор економічних наук, професор.
Трудова діяльність Тетяни Адамівни Костишиної пов’язана з системою споживчої кооперації України. У колі наукових досліджень — проблеми мотивації, оплати праці на підприємствах різних форм власності, управління персоналом в сучасних економічних умовах. Народилася 10 липня 1953 р. у Полтаві. Вищу освіту здобула в Полтавському кооперативному інституті. З 1992 р. працює у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». З 2002 р. — декан факультету підвищення кваліфікації Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації, у 2013–2015 рр. — декан факультету економіки і менеджменту, з 2006 р. — завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці. Завдячуючи високому професіоналізму, лідерським якостям, організаторським здібностям, цілеспрямованості Тетяна Адамівна користується заслуженою любов’ю і повагою серед колег та студентів.

Т. А. Костишина є висококваліфікованим педагогом, науковцем. Зробила вагомий внесок у створення методичного забезпечення навчального процесу, за її ініціативою в університеті у 2006 р. відкрито нову спеціальність та створено випускову кафедру «Управління персоналом і економіка праці». У 2009 р. захистила докторську дисертацію, у 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Під керівництвом Т. А. Костишиної захищено 7 кандидатських дисертацій. Має у доробку майже 300 опублікованих наукових та методичних праць: монографії, підручники, статті, методичні розробки як в Украї­ні, так і за її межами. Очолює наукову школу — управління персоналом, мотивація та оплата праці. Креативно й плідно працюючи на посаді завіду­вача кафедри, організовує та проводить міжнародні науково-практичні конференції з провідними ученими України та Європи, семінари з керівними працівниками організацій та підприємств споживчої кооперації України, круглі столи з підприємцями, викладачами, студентами Полтавщини. Нагороджена відзнакою «Знак Пошани», грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, управління Центральної спілки споживчих товариств України. Любить подорожувати, відвідала багато країн Європи, Азії, Африки. Тетяна Адамівна має широке коло друзів, є душею компанії й колективу викладачів кафедри, творцем та оберегом її кращих традицій. Вся діяльність Т. А. Костишиної спрямована на особистий професійний розвиток, процвітання колективу високорейтингового університету, турботу про сім’ю та родинні зв’язки між усіма поколіннями.

Tetiana A. Kostyshyna
DSc (Economics), Prof.

Chairperson of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Ukoopspilka (Central Union of Consumer Associations of Ukraine) Higher Educational Institution «Poltava University of Economics and Trade». Fields of research: problems of motivation, payment for work at enterprises of different ownership forms, personnel management in the modern economic conditions.