СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорольова Тетяна  Михайлівна

Корольова
Тетяна Михайлівна

Завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

Доктор філологічних наук, професор.
Відомий мовознавець Тетяна Михайлівна Корольова — засновник визнаної наукової школи «Експериментальне дослідження лінгвістичних характеристик та моделювання структури сучасного дискурсу». Зробила вагомий внесок у розвиток міжнародних зв’язків з вищими навчальними закладами Німеччини, Туреччини, Китаю, США, Ізраїлю. Організатор щорічних національних, міжнародних конференцій та симпозіумів, співавтор книг, що видані спільно із зарубіжними вченими. Народилася 20 серпня 1946 р. у м. Санкт-Петербург (РФ). Закінчила факультет романо-германської філології Одеського національного університету (ОНУ) ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Англійська мова та зарубіжна література». З 1974 до 1989 рр. — викладач, доцент кафедри фонетики ОНУ ім. І. І. Мечникова. З 1989 р. — завідувач кафедри іноземних мов, з 2002 р. — завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики,

з 2011 по березень 2015 рр. — декан факультету іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Тетяна Корольова є вихованцем Одеської школи фонетистів. У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційні характеристики відповіді на спеціальне питання», у 1990 р. — докторську на тему «Просодія модальності мовлення». З 1991 р. присвоєно вчене звання професора. Упродовж наукової діяльності працювала в тісному контакті з провідними представниками основних вітчизняних фонетичних шкіл: київської (лабораторія експериментальної фонетики при Інституті мовознавства ім. А. А. Потебні НАН України, лабораторія експериментальної фонетики Київського державного лінгвістичного університету), московської, санкт-петербурзької та мінської шкіл. Пріоритетні напрями наукової діяльності Т. М. Корольової: фонетична структура англійського зв’язного мовлення порівняно з українським; фундаментальні проблеми теоретичної фонетики; семантика просодії; інструментальні методи аналізу і синтезу усного мовлення; дослідження модально-­емоційних характеристик мовлення, сучасні проблеми перекладознавства, автоматизованого перекладу, загального та зіставного мово­знавства. Під науковим керівництвом професора захищено 20 кандидатських дисертацій. Опублікувала 153 наукові праці, серед них 4 монографії, 7 підручників з різних аспектів мовознавства, 22 нав­чальних посібники для студентів філологічних факультетів та наукові статті. З 2009 р. — голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Загальне мовознавство» та «Перекладознавство». Тетяна Корольова — головний редактор журналу «Науковий вісник ПНПУ» серії «Лінгвістичні науки», голова секції теоретичної та прикладної лінгвістики Південного регіонального центру НАН і МОН України. За вагомі наукові здобутки, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки має почесні відзнаки голови Одеської обласної державної адміністрації (2007, 2011), нагороду від Південного наукового центру НАН і МОН України (2008).

Tetiana M. Korolova
DSc (Philology), Prof.

Chairperson of the Department of Translation and Theoretical and Applied Linguistics, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky. Fields of research: phonetic structure of English coherent speech comparing to Ukrainian one; fundamental problems of theoretical phonetics; intonation functions and prosodic means of their actualization in speech; instrumental methods of analysis and synthesis of speech; study of modal and emotional characteristics of speech.