СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорнелюк Олександр Iванович

Корнелюк
Олександр Iванович

Завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Олександр Іванович Корнелюк — відомий вчений у галузі молекулярної біології, білкової інженерії та біоінформатики. Народився 9 травня 1950 р. у м. Охтирка Сумської області. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті. Професійний шлях почав у Харківському фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР. З 1975 р. наукова діяльність пов’язана з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України. У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. — докторську дисертації. Основні напрями наукової роботи: структурно-­функціональне дослідження ферментів апарату трансляції; неканонічні функції аміноацил­-тРНК

синтетаз; функціональна динаміка білків; білкова інженерія; комп’ютерна біологія та біоінформатика. Під керівництвом О.І. Корнелюка у 1995–1998 рр. вперше розшифрована первинна структура тирозил-­тРНК синтетази ссавців та виявлена гомологія її С­-кінцевого некаталітичного домену з новим цитокіном ЕМАР-2. У 1998 р. спільно з ученими Ноттінгемського університету відкрито нову неканонічну функцію евкаріотичної тирозил-­тРНК синте­тази — цитокінову активність її ЕМАР-2­-подібного домену, пов’язану з участю фермента у процесах передачі міжклітинних молекулярних сигналів. З 2001 р. завідує відділом білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ. В результаті досліджень про­аналізовано будову гена евкаріотичної тиро­зил­т-­РНК синтетази та його регуляторних ділянок. Проведено комп’ютерне моделювання просторової структури та динаміки тирозил-­тРНК синтетази з метою аналізу функціональних центрів ферменту. О.І. Корнелюку зі співавторами присуджено Дер­жавну премію України в галузі науки і техніки (2008). Ними були отримані нові, принципово важливі теоретичні та експериментальні результати щодо фізичної природи стабільності біополімерів та їх конформаційної рухливості з урахуванням взаємодії з молекулами води, іонами металів, біологічно-­активними лігандами. За сумісництвом О.І. Корнелюк — завідувач ка­федри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Під його керівництвом успішно розвиваються грід-технології як новітній напрям комп’ютерних технологій та їх застосування в молекулярній біології. Для проведення моделювання структури білків та розрахунків молекулярної динаміки створена віртуальна лабораторія MolDynGrid як складова частина української академічної грід-інфраструктури. Автор понад 300 наукових праць. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій. У 2010 р. за вагомий внесок у розвиток новітніх напрямів молекулярної біології нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

Oleksandr I. Korneliuk
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Biology), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of Protein Engineering and Bioinformatics Department, Institute for Molecular Biology and Genetics, NAS, also Chairman of Molecular Biotechnology and Bioinformatics Department, Institute of High Techno­logies, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: structural and functional stu­dies of translation apparatus enzymes; non-canonical functions of aminoacyl tRNA synthetase; functional dynamics of proteins; study of HIV protease and deve­lopment of new inhibitors for AIDS therapies; protein engineering; computer biology.