СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКоновал Олександр  Андрійович

Коновал
Олександр Андрійович

Завідувач кафедри фізики та методики її навчання педагогічного інституту Криворізького національного університету

Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.
икладання теоретичної фізики у вищих навчальних закладах дозволило Олександру Андрійовичу Коновалу запропонувати нову концепцію навчання електродинаміки на засадах спеціальної теорії відносності та інноваційні теоретико-методологічні підходи до вивчення фізики. У колі наукових інтере­сів вченого — експериментальна та теоретична фізика, дидактика фізики вищої та середньої школи. Народився 5 жовтня 1946 р. у с. Мар’яно Висо­копільського району Херсонської області. Вищу ос­ві­ту здобув на фізико-математичному факультеті Херсонського педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «Фізика». Закінчив аспірантуру при відділі фотоелектроніки Інституту напівпровідників АН УРСР. У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження шумів фотоструму в полікристалічних шарах сульфіду кадмію». На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного університету працює з 1974 р., спочатку асистентом, а з 1980 р. —

доцентом кафедри фізики. Загалом стаж науково-педагогічної роботи О. А. Коновала становить 47 років. У 2010 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах». У 2011 р. присвоєно вчене звання професора, з того часу очолює кафедру фізики та методики її навчання. Під керівництвом Олександра Коновала на ка­фед­рі розроблялися актуальні науково-дослідницькі теми: «Науково-методична система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модульного навчання» та ін. Результати досліджень за безпосередньої участі професора оприлюднено та апробовано на понад 50 науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Наукові доробки О. А. Коновала висвітлено у 195 наукових працях. Серед них 1 одноосібна монографія та 3 монографії у співавторстві, 26 нав­чально-методичних видань, зокрема, 12 навчально-мето­дичних посібників, 3 з яких мають гриф МОН України. Основні праці: монографія «Теоретичні та методичні основи вивчення електродинаміки на засадах теорії відносності», посібники: «Лекції з класичної та релятивістської електродинаміки», «Задачі з класичної та релятивістської електродинаміки», «Основи електродинаміки», «Відносність електричного і магнітного полів», «Основи спеціальної теорії відносності», «Науково-методичний аналіз методів обґрунтування перетворень Лорентца». У співавторстві написав праці «Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика вивчення спеціальної теорії відносності в середній школі в умовах профільної диференціації навчання», «Життя творців фізичної науки». Професор О. А. Коновал є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та методика нав­чання (фізика)» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Вин­ниченка. Відзначений грамотами Міністерства освіти і науки Украї­ни, управління освіти і науки Криворізької міської ради, має відзнаку «Відмінник освіти». Улюблений вислів Олександра Коновала стосується його фаху: «Тільки теорія може сказати, що ж вимірюється в експерименті» (А. Ейн­штейн).

Oleksandr A. Konoval
DSc (Pedagogics), Prof.

Chairman of the Department of Physics and Methods of Its Teaching, the Pedagogical Institute, Kryvyi Rih National University. Fields of research: theoretical physics, theory and methods of physics teaching, didactic physics of higher and secondary schools.