СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКондрашова Лідія  Валентинівна

Кондрашова
Лідія Валентинівна

Професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Видатний педагог, талановитий організатор і керівник Лідія Валентинівна Кондрашова є одним із творців педагогіки вищої школи. Народилася 18 червня 1939 р. у м. Ставрополь (РФ). Навчалася на історико-філологічному факультеті Ставропольського, а згодом Барнаульського педінституту. Працювала вчителем російської мови та історії в м. Новосибірськ, завідувачем кафедри педагогіки Гірничо-Алтайського педінституту, доцентом Алтайського університету м. Барнаул. З 1981 — доцент, у 1983–2010 рр. — завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ). У 1990 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика формування морально-психологічної готовності майбутніх учителів у педагогічному інституті». У 1991 р. — професор, з 2000 по 2010 рр. — проректор з наукової роботи КДПУ. У 2010–2011 рр. — професор кафедри педагогіки

Херсонського націо­нального університету. З 2012 р. і по теперішній час — професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького. Вагомий внесок Л. В. Кондрашова зробила у вивчення проблеми професійного розвитку особистості, формування морально-психологічної готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності, розробку методів діагностики рівнів професіоналізму, теоретичних основ дидактики вищої школи, превентивної педагогіки оновлення. У здобутку — 450 наукових праць. Роботи характеризуються високим індексом цитування (h-індекс 14/20). Чимало монографій створені у співавторстві з польськими, білоруськими, українськими вченими. Під керівництвом професора підготовлено 2 док­тори та 68 кандидатів педагогічних наук. Разом з учнями теоретично обґрунтувала особистісно-орієнтований, змістовно-процесуальний, діалогічний, імітаційно-ігровий підходи, принципи рольової перспективи і педагогічної взаємодії, співтворчості в системі відносин «викладач — студенти». Створила наукову школу «Підготовка творчого учителя», яка у 2014 р. відзначила своє двадцяти­п’яти­річчя. Встановила, що результативність педагогічної діяльності визначається відповідністю суб’єк­тивних властивостей і якостей особистості, характером вчительської професії, рівнем розвитку здатності вчителя володіти засобами формування особистості учнів. Концептуальні положення морально-психологічного розвитку особистості майбутнього педагога, розроблені нею, отримали творчий розвиток у працях її учнів. Л. В. Кондрашова — дійсний член Міжнародної академії політехнічної освіти, Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, Міжнародної асоціації професорів слов’янських країн. Відзначена багатьма вітчизняними та зарубіжними нагородами. Пишається онуком і правнуком. Онук — Микола Миколайович Кондра­шов — кандидат педагогічних наук, викладає на кафедрі дошкільної освіти ЧНУ ім. Бог­дана Хмельницького. Світла пам’ять чоловіку і сину. Життєве кредо — оберігати особистість, її духов­ну незалежність, самостійність і оригінальність суджень, свободу духу і готовність зробити долю більшості людей своєю.

Lidiia V. Kondrashova
DSc (Pedagogics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Professor of Higher School Pedagogy and Educational Management Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. Fields of research: formation of moral and psychological readiness of future teachers for the profession, development of theoretical bases of preventive pedagogy, problems of simulation game approach for creative teacher training.