СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Коломоєць Михайло  Юрійович

Коломоєць
Михайло Юрійович

Заступник директора з наукової роботи Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Авторитет Михайла Юрійовича Коломойця як видатного вченого-терапевта та організатора медичної науки і вищої медичної освіти визначають 40 років плідної науково-педагогічної та лікарської діяльності. Основним напрямом досліджень вченого та його учнів є визначення клінічних, патогенетичних та вікових особливостей комбінованої патології внутрішніх органів та розробка і удосконалення методів диференційованого лікування і профілактики. Народився 11 січня 1950 р. у Запоріжжі. У 1973 р. з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут за фахом «Лікувальна справа», згодом — клінічну ординатуру за спеціальністю «Терапія». У 1975–2009 рр. працював у Чернівецькому державному медичному інституті (Буковинському державному медичному університеті) на

посадах асистента, доцента, завідувача кафедри і одночасно першого проректора. Завдяки творчій енергії Михайла Юрійовича та його організаторським умінням у навчальному закладі створено 4 факультети, нові кафедри, ліцензовано і акредитовано нові спеціальності, успішно розвивалася післядипломна медична освіта, активно розроблялися і впроваджувалися новітні технології навчання і контролю підготовки студентів і лікарів. З 2010 р. працює в ДНУ «Науково-­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами заступником директора з наукової роботи. М. Коломоєць багато зробив для становлення, організації та здійснення ефективної наукової діяльності в цій унікальній для України установі нового типу, для успішної підготовки наукових кадрів, розвитку наукового співробітництва та міжнародних зв’язків, впровадження в практику результатів наукових досліджень. Авторству М.Ю. Коломойця належать понад 500 наукових та навчальних праць, з яких 10 монографій, 3 підручники, 34 навчальні посібники, 23 патенти на винаходи і корисні моделі. Крім того, 12 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів та багато галузевих нововведень МОЗ Украї­ни впроваджені у медичну практику. Підготував 3 докторів та 27 кандидатів медичних наук. Створив свою наукову школу. Його учнями підготовлено 13 кандидатів медичних наук. У межах науково-експертної роботи виступає офіційним опонентом на захисті у спеціалізованих радах докторських і кандидатських дисертацій, багато років працював у складі експертної ради з медицини і фармації Державної акредитаційної комісії України, комісії з медицини Науково-методичної ради МОН України, Науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України. Натхнення і відрада: дружина Тетяна Степанівна, колишній головний лікар поліклініки, троє дітей. Двоє з них лікарі — кандидати медичних наук. Присвятити життя медицині мріє і онук Володимир. Життєве кредо Михайла Юрійовича — допомагати людям реалізувати свої таланти і творчі можливості.

Mykhailo Yu. Kolomoiets
MD, Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Deputy Director on Science, Research Institute of Preventive and Clinical Medicine, State Management of Affairs. Fields of research: identification of clinical, patho­genic and age peculiarities of combined pathology of internal organs, development and improvement of methods of differential treatment and prevention.