СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГнесін Віталій  Cайович

Гнесін
Віталій Cайович

Завідувач відділу нестаціонарної газодинаміки та аеропружності Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився у м. Харків 25 листопада 1937 р. У 1958 р. закінчив енергомашинобудівний факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Турбінобудування», у 1968 р. — механіко-математичний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Математика» (нині — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Упродовж 1959–1970 рр. працював на Харківському турбінному підприємстві «Турбоатом» інженером у монтажному відділі та в конструкторському бюро. Здобув чималий досвід з монтажу та проектування парових та газових турбін. У 1971–1972 рр. — старший інженер кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ».

З 1973 р. по теперішній час Віталій Ісайович працює науковим співробітником в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш). З 1986 р. — завідувач відділу нестаціонарної газодинаміки та аеропружності. Основні напрями наукових досліджень в ІПМаш: удосконалення газодинамічних процесів та проточних частин турбомашин; динаміка та міцність турбомашин; діагностування та підвищення вібраційної надійності турбоустановок; нетрадиційні технології в енергетиці. У 1975 р. Віталій Гнесін захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Турбомашини та турбоустановки». У 1985 р. отримав вчений ступінь доктора технічних наук. З 1986 р. — вчене звання професора. У 1992 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Постійно у творчому пошуку й нині. Провідний вчений, ентузіаст, є прикладом для колективу, який очолює. У колі наукових інтересів професора Віталія Гнесіна: математичне моделювання та чисельне дослідження тривимірних трансзвукових течій в осьових турбінах та компресорах; проблеми нестаціонарної аеродинаміки та аеропружності лопаткових апаратів турбомашин. Розробив чисельні методи, алгоритми та комплекси програм та проведені фундаментальні дослідження аеропружних явищ у турбомашинах (самозбуджуючі коливання, флатер). Результати досліджень упроваджені на підприємствах України та за кордоном (Росія, Чехія, Польща). Автор понад 270 наукових праць, в тому числі 2 монографій у співавторстві з Г.О. Соколовським «Розрахунок змішаних потоків в решітках турбомашин» (1981) та «Нестаціонарні трансзвукові і в’язкі потоки в турбомашинах» (1986). Підготував 14 кандидатів та 4 докторів технічних наук. Має великий досвід на викладацький ниві. З 1985 до 1995 рр. читав курс теоретичної механіки, з 1995 р. дотепер викладає курс «Газодинаміка турбомашин» для студентів кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ». Член міжнародних наукових комітетів: Міжнародного симпозіуму з нестаціонарної аеродинаміки та аеропружності турбомашин, Європейської конференції з турбомашин, Міжнародного симпозіуму з аеродинаміки внутрішніх течій. Одружений. Має трьох дітей, семеро онуків.

Vitalii I. Gnesin
DSc (Engineering), Prof.

Head of Nonstationary Gas Dynamics and Aeroelasticity Department, A. M. Pidgorny Institute of Mechanical Engineering Problems, NAS of Ukraine. Fields of research: mathematical modelling and numerical study of three-dimensional transonic flow in axial turbines and compressors; problem of nonstationary aerodynamics and aeroelasticity of turbomachinery blade devices.