СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГлазунов Олег  Анатолійович

Глазунов
Олег Анатолійович

Завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Доктор медичних наук, професор.
Діяльність професіонала своєї справи Олега Анатолійовича Глазунова спрямована на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки і практики, сприяння розробці програм з надання якісного лікування населення регіону. Знання та навички передає молодим фахівцям. Народився 2 січня 1961 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Упродовж 1979–1984 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті. У 1995 р. закінчив аспірантуру на кафедрі госпітальної терапевтичної стоматології під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора І. С. Мащенка, отримав диплом кандидата медичних наук. У 2013 р. захистив докторську ди­сертацію за темою «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників гірничорудної промисловості» (науковий керівник — член-кореспондент Академії медичних наук, заслужений діяч науки і техніки К. М. Косенко).

Після закінчення інституту працював у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, обіймав провідні посади, зокрема, головного лікаря Високопільської центральної районної лікарні в Херсонській області. З 2004 р. працював на ка­федрі стоматології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії спочатку асистентом, у 2008 р. обраний на посаду доцента. З вересня 2011 р. Олег Анатолійович обій­має посаду завідувача кафедри стоматології факультету післядипломної освіти (ФПО) ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Ортопедична стоматологія». Олег Глазунов — висококваліфікований викладач, володіє сучасними методами педагогічної майстерності. На високому професійному рівні проводить лекції. Допомагає лікарям-курсантам оволодіти практичними навичками в ортопедії, особливу увагу звертає на профілактику та усунення ускладнень і помилок в ортопедичному лікуванні різноманітних патологій у зубо-щелепній системі. Заохочує до нау­кової співпраці практичних лікарів та лікарів-інтернів. Головний науковий напрямок діяльності О. А. Гла­зунова — профілактика стоматологічних захворювань мешканців промислового регіону Криворіжжя. Надає велику лікувально-консультативну допомогу практичним закладам охорони здоров’я м. Кривий Ріг та сільському населенню Дніпропет­ровської та Кіровоградської областей. За ініціативою Олега Анатолійовича на клінічній базі кафедри стоматології ФПО в 2011 р. відкрито консультативно-учбовий центр дентальної імплантології та амбулаторної хірургії, оснащений сучасною діагностичною апаратурою. Автор понад 100 наукових публікацій, 6 патентів на винаходи, 2 галузевих нововведень, 2 раціоналізаторських пропозицій, 3 навчально-­методичних посібників, а також підручника «Стоматологія» (у співавторстві). О. А. Глазунов бере активну участь у роботі теоретично-практичних симпозіумів і конференцій, член президії Асоціації лікарів-стоматологів-ортопедів та зубних техніків України. Життєве кредо: «Прагни не до того, щоб домогтися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс».

Oleg A. Glazunov
MD, Prof.

Chairman of the Dentistry Department, Postgraduate Studies Faculty, State Establishment «Dnepropet­rovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine». Research areas: pathogenetic substantiation study of complex treatment and prophylaxis of common dental diseases among workers of the mining industry; prophylaxis and elimination of complications and errors in orthopaedic treatment of various pathologies in teeth-jaw system; prophylaxis of dental diseases of Kryvorizhzhya industrial region inhabitants.