СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГладкова Валентина  Миколаївна

Гладкова
Валентина Миколаївна

Професор кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Доктор педагогічних наук, професор.
Наукові дослідження Валентини Миколаївни Гладкової пов’язані з професійною підготовкою викладачів вищих навчальних закладів на засадах акмеології — науки про досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу. Прикладом для Валентини Гладкової є науковий наставник, доктор педагогічних наук, професор Ніна Василівна Кузьміна — фундатор науки акмеології. Народилася 24 серпня 1948 р. у м. Кам’янець-Подільський в сім’ї службовців. У 1972 р. закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, здобувши кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочала у 1966 р. техніком-креслярем проектно-кошторисних бюро, з 1969 р. працювала контролером ВТК, інженером-конструктором відділу головного механіка, інженером-технологом технологічного відділу Хмельницького заводу тракторних агрегатів. З 1973 до 1975 рр. — молодший науковий співробітник

науково-дослідного сектору Хмельницького технологічного інституту. З 1975 до 1992 рр. — асистент, з 1992 до 1995 рр. — доцент кафедри основ конструювання машин цього інституту. Упродовж 1995–2002 рр. — завідувач кафедри педагогіки та психології Хмельницького технологічного університету. У 2002–2003 рр. — завідувач кафедри психології та педагогіки, а за сумісництвом — начальник управління науково-методичної роботи Хмельницької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2003 до 2008 рр. Валентина Гладкова обіймала посаду наукового співробітника науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З 2008 р. — професор кафед­ри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». У цьому році також присвоєно вчене звання професора кафед­ри теорії та методики трудового і професійного нав­чання Хмельницького національного університету. У 1991 р. у Санкт-Петербурзькому державному університеті В.?М. Гладкова захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології формування професійних умінь колективної конструкторської діяльності у майбутніх інженерів-конструкторів. У 2014 р. в державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України захистила докторську дисертацію на тему «Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджера вищого навчального закладу». Коло наукових інтересів охоплює проблеми прогресивного особистісно-професійного розвитку сучасного фахівця соціономічного профілю, питання синергетичної акмеології та катабології, особливості саморозвитку та самовдосконалення науково-­педагогічних працівників вищих навчальних закладів і менеджерів різних керівних ланок освітніх закладів. Доробок Валентини Миколаївни складається з понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі в зарубіжних наукових виданнях. Вона є членом-кореспондентом Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія), дійсним членом Української академії акмеології. Життєве та професійне кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому!»

Valentyna M. Hladkova
DSc (Pedagogics), Prof.

Professor of the Department of Management of Educational Institutions and Public Service, South Ukrainian National Pedagogical University after K. D. Ushynsky. Fields of research: progressive personal and professional development of the modern specialist of socionomic type; synergetic acmeology and catabology; self-development and self-improvement of teaching staff of higher education institutions and managers at various positions at educational institutions.