СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГейченко Валентина  Петрівна

Гейченко
Валентина Петрівна

Професор кафедри госпітальної терапії № 1 державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України

Доктор медичних наук, професор.
Наукова діяльність Валентини Петрівни Гейченко присвячена вирішенню актуальних проблем кардіології. Яскравий представник та продовжувач наукової школи терапевтів, створеної професором І. І. Крижанівською. Народилась 2 січня 1941 р. в м. Бердянськ Запорізької області. У 1964 р. закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту (нині — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). З альма-матер пов’язане професійне становлення Валентини Петрівни. Трудовий шлях почала лікарем-терапевтом 2-ї міської лікарні Кривого Рогу. З 1967 до 1970 рр. навчалась в аспірантурі академії на кафедрі госпітальної терапії № 1. У 1973 р. захистила кандидатську ди­сертацію. Наукова робота відзначена другою премією на міжнародному симпозіумі молодих вчених у Польщі (Варшава). Упродовж 1970–1978 рр. — асистент, 1980–1992 рр. — доцент кафедри госпітальної терапії № 1 ДЗ «ДМА», згодом — професор кафедри внутрішніх хвороб № 1.

У 1992 р. захистила докторську дисертацію на тему «Патогенетичні (нейрогуморальні та гемодинамічні) механізми гіпертонічної хвороби та їх терапевтична корекція». З 1992 до 1997 рр. — проректор, з 1998 до 2002 рр. — заступник проректора з гуманітарно-виховної роботи. Упродовж 1996–2002 рр. — завідувач кафедри госпітальної терапії № 1 та проф­патології. Багато років працювала відповідальним секретарем обласного науково-практичного товариства терапевтів, упродовж 1996–2002 рр. — голова товариства. Була членом спеціалізованої вченої ради з проблем кардіології та терапії, правління Українського наукового товариства терапевтів та ревматологів, ректорату ДЗ «ДМА». Автор майже 200 наукових праць, 4 патентів, 3 винаходів, 25 впроваджень в практичну охорону здоров’я. Вийшли друком 2 монографії (у спів­авторстві). Професор В. П. Гейченко підготувала 1 доктора, 3 кандидатів наук. Зробила внесок у розвиток сучасних уявлень про патогенетичні механізми гіпертонічної хвороби (ГХ), а також ГХ, сполученої з хронічною ішемічною хворобою серця (ІХС), хронічного легеневого серця, хронічної серцевої недостатності. Наукові інтереси — шляхи вибору лікування та засоби математичного прогнозування його ефективності. Результати досліджень особ­ливостей нейрогуморальної регуляції, центральної гемодинаміки, еритроцитарного гомеостазу, мембранних механізмів, ендотеліальної функції, розвитку гіпертонічної хвороби в сполученні з ІХС у віковому аспекті втілені в практику, представлені в матеріа­лах з’їздів, конгресів, міжнародних та всеукраїн­ських конференцій. Провадить лікувально-консультативну роботу на базі обласної клінічної лікарні. Під керівництвом В.П. Гейченко на кафедрі розширено клінічну базу, організовано роботу 4-х нових відділень, в тому числі кардіологічного, блоку інтенсивної кардіології. Впроваджені сучасні новітні методи інтервенційної кардіології: коронарографія, ангіопластика коронарних артерій, стентування, сканування міокарду та інші. Валентина Петрівна бере активну участь у розробці та реалізації в Украї­ні тестового контролю «Крок» у нав­чальний процес, співавтор збірника тестів «Крок 2». Чоловік Гейченко Валентин Микитович — кандидат технічних наук. Подружжя виховало сина Дмитра та доньку Марину.

Valentyna P. Geychenko
MD, Prof.

Professor of Hospital Therapy № 1 Department, State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Acade­my of the Health Ministry of Ukraine». Fields of research: actual issues of cardiology (pathogenic mechanisms of hypertension (HT) and HT combined with chronic ischemic heart disease, chronic pulmonary heart disease, chronic heart failu­re); ways of treatment selecting and means of mathe­matical forecasting of its effectiveness.