СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАлександрова Олена  Станіславівна

Александрова
Олена Станіславівна

Завідувач кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка

Доктор філософських наук, професор.
Специфіка становлення і розвитку середнього класу в сучасному українському суспільстві, історія і теорія громадянського суспільства, розробка методології забезпечення суспільної злагоди в умовах соціальних трансформацій — сфера, якій присвячена наукова діяльність О.С. Александрової. Багатогранність інтересів Олени Станіславівни підтверджує вибір кваліфікацій для вищої освіти — історія, економіка, психологія, філософія. Народилася 20 квітня 1978 р. у м. Запоріжжя. Після закінчення навчання у Запорізькому державному університеті у 2003 р. розпочала професійне становлення на кафедрі філософії рідного навчального закладу, пройшла шлях від асистента, доцента до професора кафедри філософії. Обіймала посаду заступника директора Центру досліджень проблем конкуренції.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз», у 2010 р., достроково, докторську дисертацію на тему «Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві». Значною підтримкою розвитку О.С. Александрової як науковця став отриманий нею у 2008 р. грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, а також стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008–2010). З 2012 р. Олена Станіславівна очолює кафедру філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, є професором цієї кафедри. Упродовж 2005–2008 рр. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту ди­сертацій Запорізького національного університету, з 2015 р. — голова спеціалізованої вченої ради у Київському університеті імені Бориса Грінченка з правом прийняття дисертацій до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Член редколегій фахових видань: «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Освітологія/Oswiatologia» (українсько-польський журнал). Автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 7 монографій (2 одноосібні, 5 у співавторстві), 65 статей у спеціалізованих фахових виданнях, 33 тез доповідей на конференціях. Нагороджена грамотами НАН України за монографію «Конкуренція: благо чи зло. Специфіка і тенденції розвитку» (у співавторстві, 2007) та монографію «Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства» (2009), грамотами Запорізького національного університету за активну наукову діяльність (2006, 2008, 2009, 2010), грамотою Київського університету імені Бориса Грінченка за сумлінну працю, активну участь у громадському житті університету (2013). Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки Украї­ни (2014), грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство».

Olena S. Aleksandrova
DSc (Philosophy), Prof.

Chairperson of Philosophy Department, Institute of Society, Borys Grinchenko Kyiv University. Fields of research: peculiarities of formation and development of the middle class in the Ukrainian so­ciety, history and theory of civil society, development of methodology to ensure social cohesion in conditions of social transformations.