СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯворський Богдан Iванович

Яворський
Богдан Iванович

Завідувач кафедри «Біотехнічні системи» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя


Доктор технічних наук, професор. Богдан Іванович Яворський – засновник та керівник наукової школи «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів», яка з 1992 р. функціонує у Тернопільському національному технічному університеті (ТНТУ) імені Івана Пулюя. Основні напрями діяльності вчених школи стосуються формалізації знань про отримані в прикладній галузі сигнали в математичні моделі і використання цих моделей при побудові та удосконаленні техніки для виявлення складних сигналів, оцінювання їх характеристик та параметрів, розпізнавання тощо. Нау­кова школа професора Яворського Б.І. входить до складу Української асоціації біомедичних інженерів і технологів. Народився Б.І. Яворський 18 квітня 1949 р. у Тернополі. Після закінчення у 1971 р. Львівської політехніки розпочав трудову діяльність на Золочівському радіозаводі інженером-технологом,

а продовжив – у Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов шлях від інженера до викладача. Під час роботи активно займався науковою діяльністю, досліджуючи інтелектуальні радіо­електронні системи (ІРЕС) виявлення та ідентифікації джерел апріорно невідомих, складних сигналів. Нині є завідувачем кафедри «Біотехнічні системи» ТНТУ імені Івана Пулюя. Здобутком Богдана Івановича є виявлення (вперше в науці) циклостаціонарності шумів від цифрової обробки сигналів, встановлення умов їх виникнення та визначення їх характеристик, що стало значним внеском у розвиток теорії цифрових кіл та сигналів. Його нові наукові результати – моделювання сигналів та систем на базі оснащених гільбертових просторів з позитивним простором оснащення з відтворним кореляційним ядром, а корисні прикладні результати – підвищення техніко-економічної ефективності через адаптацію до сигналу інформаційно-вимірювальних, томо­графічних, моніторингових, комунікаційних та експертних систем. У підсумку наукових досліджень опубліковано близько 300 наукових праць вченого, з яких 7 винаходів, монографія, навчальні посібники, понад 90 наукових статей у фахових виданнях та понад 100 тез доповідей і статей у збірниках праць конференцій та симпозіумів. Представники наукової школи під керівництвом Б.І. Яворського проводять спільні наукові дослідження з закордонними партнерами, зокрема з Могильовським університетом (Білорусь), Білостоцьким університетом (Польща) з прикладних проблем. Високий науковий рівень досліджень підтверджують численні публікації за їх результатами у відомих державних та міжнародних журналах і збірниках, зокрема США, Канади, Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Китаю. Богдан Іванович є членом науково-методичної, технічної та вченої рад ТНТУ імені Івана Пулюя, редколегії наукового журналу «Вісник ТНТУ» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Здійснює керівництво нау­ковими дослідженнями кафедри «Біотехнічні системи», дослідженнями аспірантів. Консультує здобувачів наукового ступеня доктора наук. Входить до складу низки національних та міжнародних наукових інституцій.