СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯремко Ігор Йосафатович

Яремко
Ігор Йосафатович

Професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»


Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України. Професор Яремко Ігор Йосафатович – відомий учений у сфері оцінювання і виміру інтелектуальних ресурсів і капіталу сучасних економічних систем, формалізованої репрезентації інформаційно-інтелектуальних активів і капіталу економічних суб’єктів. Його розробки розвивають фундаментальні положення облікової системи і оцінно-аналітичного інструментарію подання вартісної характеристики нематеріальних економічних ресурсів, адаптуючи їх до умов функціонування економічних суб’єктів постіндустріального типу, формуючи засадні основи наукового напряму розвитку методології капіталу. Народився 4 січня 1954 р. на Львівщині. Вищу освіту здобув у Львівському торгово-економічному інституті (нині – Львівська комерційна академія), який закінчив у 1982 р. за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Трудове становлення І.Й. Яремка відбувалося на різних посадах обліково-аналітичної роботи в галузях економіки.

З 1988 по 2005 рр. працював заступником директора з наукової роботи Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». Найпродуктивніший період науково-педагогічної діяльності Ігоря Йосафатовича пов’язаний з Національним університетом «Львівська політехніка», в якому він працює з 2005 р. на кафедрі обліку та аналізу. Коло наукових інтересів вченого-економіста охоплює розвиток теорії та методів соціально-економічної оцінки ресурсів та фінансово-економічних процесів. У рамках цього напряму І.Й. Яремко дослідив потенціал сучасної системи обліку і фінансової звітності для формалізованого агрегування й презентації вартісної оцінки всієї сукупності інформаційно-інтелектуальних активів і компонентних складових капіталу сучасних економічних суб’єктів, неформалізовані методи й системи подання їх кількісно-якісної характеристики, сформулював основний концептуальний принцип та обґрунтував методологічні і методичні спрямовування розвитку предметної сфери знань. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 14 монографій (5 одноосібних), 5 авторських прав, автор та співавтор 14 навчальних посібників. Стимулює активну науково-дослідну роботу на кафедрі обліку та аналізу, виступаючи керівником науково-дослідних тем, результати яких мають науково-практичне значення та використовуються в навчальному процесі та дослідно-пошуковій діяльності студентів. Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, редколегій фахових видань з економіки. Член авторського колективу першої в Україні фундаментальної «Економічної енциклопедії» у 3-х томах. Є дійсним членом Академії економічних наук України. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку спеціалістів, активну науково-педагогічну діяльність нагороджений знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації, Національного університету «Львівська політехніка». Одружений, має двох доньок. Пишається тим, що українець, і робить усе можливе для розвитку України.