СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХаритонова Олена Іванівна

Харитонова
Олена Іванівна

Завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»


Член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. На сучасному етапі Олена Іванівна зосере­дила увагу на дослідженні теорії права інтелектуальної власності, правовідносин інтелектуальної власності, теоретичних та практичних проблем корпоративного права. Народилася 25 грудня 1962 р. у м. Осінники Кемеровської області (Росія). Вищу юридичну освіту здобувала в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова у 1985–1990 рр. Обіймала посади доцента, а згодом професора ка­федри адміністративного та фінансового права, завіду­вача кафедри підприємницького та комерційного права. Нині продовжує активну наукову діяльність, працюючи завідувачем кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія».О.І. Харитонова підготувала 15 кандидатів юридичних наук, є науковим консультантом 5 докторських дисертацій, керівником 5 аспірантів.

Результати дослідницького пошуку Олени Іванівни висвітлюють понад 260 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 одноосібних монографії, 3 монографії у співавторстві, більше 30 навчальних посібників (у співавторстві, розділи у 22 підручниках, інші наукові видання). Зокрема, вона є автором, співавтором і відповідальним редактором видань: «Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції», «Добровільне представництво у цивільному праві України: Навчальний посібник», «Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади)», науково-практичних коментарів до законів і кодексів України та інших. Олена Іванівна входить до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (цивільно-правова спеціалізація), є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного університету «Одеська юридична академія», членом спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету. Входить до складу редколегій низки фахових видань, є членом Все­української асоціації цивілістів. У 2012 р. їй було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Високий професіоналізм О.І. Харитонової, вагомі здобутки у розвитку правової науки були гідно оцінені під час обрання її у 2012 р. членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. З чоловіком, Євгеном Олеговичем Харитоновим, Олена Іванівна розділяє не лише повсякденні радості, а й професійні здобутки, сповідуючи життєве кредо: «Життя прекрасне».