СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХаритонов Євген Олегович

Харитонов
Євген Олегович

Завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»


Член-ко­респондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Євген Олегович зробив вагомий внесок у розвиток правознавчої науки, своїми працями забезпечивши теоретичне підґрунтя для вивчення низки юридичних дисциплін. Напрямки досліджень видатного вченого – теорія цивільного права, історія цивільного права, римське приватне право та його рецепція, порівняльна цивілістика. Народився 17 травня 1948 р. у м. Кіровоград. Після закінчення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова розпочав активну наукову роботу у навчальному закладі, про­йшов шлях до завідувача кафедри, професора. Успішно захистив кандидатську та докторську дисертації. Євген Олегович підготував 55 кандидатів юридичних наук, був науковим консультантом двох захищених докторських дисертацій. Автор понад 490 наукових праць серед яких: 8 одноосібних монографій, 33 навчальних посібники, розділи у наукових виданнях.Також він є співавтором і відповідальним редактором багатьох фахових видань, зокрема: «Гражданское право (определения, понятия, законодательство): Учебно-практичесний справочник», «Гражданское право: Частное право.Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство», «Сімейне право України: підручник», низки науково-практичних коментарів до кодексів. Монографія Є.О. Харитонова «История частного (гражданского) права Европы. Книга І» отримала ІІ премію у конкурсі на краще юридичне видання 1998–1999 рр., а також грант Фонду «Відродження» для підготовки її видання українською мовою. Серед інших нагород за видання – «Краще юридичне видання 2000–2001 рр.» на IV Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання та перемога у номінації «Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії та ін.)» на VI Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання. У 2003 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». З 2008 р. є членом науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України. Входить до складу редколегій фахових видань, є заступником головного редактора науково-практичного журналу «Часопис цивілістики». Очолює регіональний центр Всеукраїнської асоціації цивілістів. З 2011 р. є членом-кореспондентом НАПН України. Відмінник освіти України, у 2011 р. нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Про відповідальний і професійний підхід до справ Євгена Олеговича свідчить життєве кредо вченого: «Якщо робиш, роби добре».