СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПістун Євген Павлович

Пістун
Євген Павлович

Завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»


Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Української нафтогазової академії. Сьогодні для вирішення надзвичайно важливих проблем України з енергозбереження та обліку енергоносіїв діє новий Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв, створений під керівництвом професора Пістуна Є.П. Також Євген Павлович очолює наукову школу з газо­гідродинамічних методів вимірювання технологічних параметрів та автоматизації. Народився у с. Тарношин Томашівського району Люблінської області (Польща). Трудову діяльність розпочав, ще будучи школярем: на Львівському хімічному заводі працював спочатку учнем слюсаря, потім слюсарем з ремонту технологічного обладнання, згодом – апаратником ректифікаційної колони розділення повітря. У 1959 р. вступив на вечірній факультет, а в 1961 р. перевівся на денне відділення Львівського політехнічного інституту (нині – Національний університет «Львівська політехніка»), де здобув спеціальність «Автоматизація процесів хімічної промисловості». З 1964 р. працює в Національному університеті «Львівська політехніка». Поступово пройшов усі ланки педагогічного і наукового становлення. У 1992–2005 рр. обіймав посаду проректора університету, а нині є завідувачем кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів. Викладацька робота Є.П. Пістуна підтверджує його педагогічне покликання: цікаві лекції, оригінальна методика викладання, він уміє зацікавити слухачів матеріалом, незалежно від його складності. Під час роботи на кафедрі Євген Павлович завжди працював над підвищенням свого рівня знань та майстерності як педагога, інженера та науковця. Зокрема, в 1968 р. закінчив чотиримісячний курс навчання з методів кібернетики в хімії та хімічній технології при Московському хіміко-технологічному інституті, у 1995 р. – курс навчання в Ренселерівському політехнічному інституті (США) з технологічного підприємництва. Напрямки діяльності вченого стосуються енергозабезпечення та обліку енергоносіїв, газогідродинамічних методів вимірювання технологічних параметрів та автоматизації. Євген Павлович керує науково-дослідною лабораторією університету, в якій виконувались та виконуються роботи, що входили в координаційні плани та програми Держстандарту та Мінгазпрому СРСР та України, АН СРСР та України, а також роботи за спеціальною тематикою. Найвагоміші прикладні розробки Євгена Павловича, що знайшли широке застосування – технологічне і контрольно-вимірювальне обладнання для процесів виробництва волоконних світловодів, напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем та інших мікроелектронних виробів (на базі цього обладнання створена автоматизована технологічна система синтезу парогазових сумішей галогенідів з киснем у виробництві волоконних світловодів, на якій виготовляють одно- і багатомодові волоконні світловоди, зокрема волоконні світловоди спеціального призначення для оптичних вимірювальних перетворювачів); комплект пристроїв для вимірювання витрати і кількості (об’єму) газових та рідких середовищ методом змінного перепаду тиску, зокрема первинні вимірювальні перетворювачі параметрів потоків, мікропроцесорні обчислювачі витрати і кількості (об’єму) природного газу та перегрітої пари, мікропроцесорний коректор для лічильників газу (застосовані в цих засобах апаратні рішення та програмне забезпечення суттєво зменшують похибки вимірювання витрати та кількості, налагоджено їх серійний випуск); система автоматичного регулювання та оптимізації процесу розмелювання твердих матеріалів в кульових барабанних млинах, до складу якої входять: регулятор-оптимізатор, який забезпечує максимально можливу продуктивність млина; блоки вимірювання та індикації ступеня завантаження млина матеріалом та стану технологічного обладнання (такими системами оснащено багато теплових електричних станцій ­України, ­Росії, Болгарії та Польщі, вони також активно впроваджуються на цементних заводах).Значну увагу приділив Євген Павлович розробці нормативно-технічної документації, зокрема в галузі обліку енергоносіїв. Серед розробок – комплекс міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1-5:2009 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств», комплекс державних стандартів України ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 «Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв»; система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску САПР «Расход-РУ».

Його багаторічна наукова діяльність відображена в численних наукових роботах, зокрема в 5 монографіях, понад 350 наукових публікаціях, а також у 150 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, у тому числі в США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Польщі та Японії. Професор Пістун Є.П. неодноразово брав участь у міжнародних конгресах та науково-технічних конференціях, керував секціями. Як провідний спеціаліст з обліку енергоносіїв входить до наукових та організаційних комітетів різних міжнародних та вітчизняних науково-технічних конференцій. Під його керівництвом підготовлено 3 доктори технічних наук і 21 кандидат технічних наук, готуються до захисту ще 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. Професор Пістун Є.П. був основним ініціатором започаткування та реалізації в Україні підготовки бакалаврів за базовим напрямком «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також спеціалістів і магістрів за цим напрямком. Під його керівництвом та за особистої участі були створені проект стандарту за цим напрямком підготовки, навчальний план та інші необхідні документи, він організовував робочі зустрічі завідувачів кафедр ВНЗ України із даного напряму та працівників міністерства, і, як результат, вказаний напрям підготовки був відкритий. Сьогодні цей базовий напрям є одним із найбільш поширених у вишах України напрямків підготовки. Є.П. Пістун є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівській політехніці, членом спеціалізованої вченої ради в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу, членом редколегій багатьох науково-технічних журналів, довгий час був головою (сьогодні заступник голови) науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з базового напрямку «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». За досягнуті результати в науці та техніці Євген Павлович нагороджений почесними грамотами Мінвузу УРСР, Міністерства освіти України, знаком «Винахідник СРСР», медалями ВДНГ СРСР і дипломами ВДНГ УРСР, Грамотою Верховної Ради України, знаком «Відмінник освіти України». Удостоєний титулу «Гоноровий професор Вроцлавської Політехніки». За роботу «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» візначений Дежравною премією України в галузі науки і техніки.