СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОмелянович Лідія Олександрівна

Омелянович
Лідія Олександрівна

Перший проректор, завідувач кафедри фінансів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Провідний український науковець у галузі економіки і фінансів, вона сформувала визнану в Україні наукову школу для підготовки молодих фахівців, під її керівництвом було відкрито загальнодержавну спеціальність «Фінанси і кредит». Народилась 21 вересня 1942 р. у м. Луганськ. Після закінчення у 1968 р. Донецького інституту радянської торгівлі трудову діяльність розпочала на посаді економіста Головплодоовочеторгу м. Донецьк, а з січня 1971 р. працює в Донецькому інституті радянської торгівлі (нині – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського). Лідія Олександрівна пройшла шлях від асистента до професора, від завідувача кафедри і декана обліково-фінансового факультету до першого проректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Працюючи на посаді асистента, старшого викладача брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, госпдоговірних тем. Паралельно навчалася в заочній аспірантурі, працювала над кандидатською дисертацією, виконувала видавничу роботу в Товаристві «Знання» України. Упродовж 1977–1991 рр. Лідія Олександрівна була заступником декана факультету економічного виховання, який функціонував на громадських засадах. Засновниками його були колишній ректор Ф.Д. Фесенко і декан цього факультету, доцент Є.С. Белинський. Підрозділ був створений з метою організації безперервної економічної освіти серед фахівців торгівлі та громадського харчування, підготовки і публікації науково-методичних посібників, проведення навчальних занять, підсумкових конференцій, атестацій і видачі відповідних дипломів. На базі факультету працював Науково-методичний центр Міністерства торгівлі СРСР. З 1979 до 1990 рр. Л.О. Омелянович була членом Ради з економічної освіти Міністерства торгівлі УРСР. У межах викладацької роботи Лідія Олександрівна виконувала всі види навчального навантаження для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання університету, читала лекції на факультеті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів. Також виступала з актуальними доповідями на щомісячних заняттях в системі безперервної економічної освіти керівників підприємств торгівлі. У 1981 р. Л.О. Омелянович присвоєно вчене звання доцента. Невдовзі вона продовжила роботу на посаді старшого наукового співробітника Донецького інституту радянської торгівлі, куди була переведена для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 1989 р. – завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін. Вчене звання професора присвоєно у 1992 р. Під керівництвом Л.О. Омелянович кафедра загальноекономічних дисциплін зазнала змін як за змістом, так і за формами роботи: започатковано нові навчальні курси фінансово-кредитного напрямку, проведена значна робота щодо орієнтації виробничої практики у фінансово-кредитних інституціях, державній податковій службі, інвестиційних компаніях. З 1991 р. кафедра опанувала викладання фінансів для різних рівнів і суб’єктів господарювання, на той час нових навчальних дисциплін, зокрема «Управління фінансами», «Міжнародні фінансові і кредитні системи», «Фінансування міжнародних економічних відносин», «Страхування», «Інвестування», «Бюджетна система», «Банківська справа». Саме у цей період зусиллями Лідії Олександрівни та колективу кафедри, яку вона очолювала, була відкрита загальнодержавна спеціальність «Фінанси і кредит», а кафедру загальноекономічних дисциплін було трансформовано у кафедру «Фінансів».

Діяльність нового підрозділу зосереджено на підготовці і випуску фінансистів для підприємств, організацій і установ. На кафедрі сформувалась наукова школа з розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики, яку очолила професор Л.О. Омелянович. Наукові дослідження ефективності фінансового механізму, фінансової сталості підприємств, регулювання фінансово-економічної діяльності, якими керує Лідія Олександрівна, сприяли не тільки удосконаленню системи розрахунків, але і приносили економічний ефект підприємствам торгівлі. В кінці 90-х років під керівництвом Л.О. Омелянович, за завданням Всесоюзного науково-технічного товариства, були проведені дослідження з комерціалізації і приватизації підприємств торгівлі, результати і наукові рекомендації яких використовувала торговельна галузь усіх колишніх республік СРСР. З 1998 р. Лідію Олександрівну призначено деканом обліково-фінансового факультету Донецького державного університету економіки і торгівлі. Під її керівництвом факультет став одним із престижних структурних підрозділів університету, на якому готують фахівців з важливих і затребуваних економікою спеціальностей. Багато зусиль докладено задля становлення нових спеціальностей: від профорієнтації та залучення молоді на навчання до наукового і навчально-методичного забезпечення навчальних планів з нових спеціальностей, проведення державної експертизи з ліцензування, акредитації та впровадження ступеневої підготовки фахівців. Відбувається Міжрегіональний науково-методичний семінар «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах». Упродовж 1998–2004 рр. Лідія Олександрівна є учасником і координатором європейських програм TEMPUS/TASIS та REAP, спрямованих на подальше удосконалення системи вищої освіти та впровадження інновацій у навчальний процес. З 2005 р. Л.О. Омелянович обіймає посаду першого проректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Ключовими питаннями організації навчального процесу стали нові підходи до підготовки студентів на всіх етапах здобуття вищої освіти. Під керівництвом Л.О. Омелянович розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління, розроблені і опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті. Лідія Олександрівна – ініціатор створення електронної колекції конспектів лекцій викладачів університету, за її участі розробляються електронні підручники та дистанційні курси. Як завідувач кафедри «Фінансів» започаткувала Всеукраїнські конкурси наукових та дипломних робіт студентів з напряму підготовки спеціальності «Фінанси і кредит». Вміло поєднує професійні знання з управлінською діяльністю у функціональних структурних підрозділах університету. Лідія Олександрівна є членом президії НМК МОН України з економіки й підприємництва, підкомісії НМК МОН України «Гроші, фінанси і кредит». Багато років працювала в експертній раді ВАК України, є членом редакційних колегій наукових видавництв. Майже весь період незалежності України працює експертом з ліцензування і акредитації МОН України. Є почесним професором Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Лідія Олександрівна – автор близько 500 наукових та науково-методичних видань, серед яких 12 монографій, 28 підручників та навчальних посібників. Зробила значний внесок у формування науково-педагогічних кадрів. Під її керівництвом підготовано 26 кандидатів економічних наук, була науковим консультантом низки кандидатських дисертацій, захищених у московських ВНЗ. За успіхи в освітній діяльності Л.О. Омелянович нагороджена медаллю «Ветеран праці», грамотою Верховної Ради України, нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України», «Петро Могила», численними грамотами Міністерства освіти і науки України, Донецької облдержадміністрації, грамотами ­ДонНУЕТ та ДонНАБА, дипломом конкурсу «Ділова книга Донбасу–99» у номінації «Економіка» за підручник «Макроекономіка України». Успіхи Лідії Олександрівни у науці і викладацькій роботі продиктовані її безмежним захопленням обраною справою: «Мене часто запитують: а чи змогла б я знову пройти своїм науковим та педагогічним шляхом? Змогла б. Бо над усе люблю свою роботу».