СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМолодкін Вадим Борисович

Молодкін
Вадим Борисович

Завідувач відділу теорії твердого тіла Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України


Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Вадим Борисович Молодкін – видатний учений, відомий своїми працями з фізики взаємодії випромінення з речовиною. Побудував квантово-механічну статистичну теорію багатократного розсіяння випромінення у кристалах з дефектами, яка має світовий пріоритет. Народився 23 квітня 1941 р. у Києві. Після закінчення у 1963 р. Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка розпочав роботу в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України: учений секретар, заступник директора з наукової роботи, з 1987 р. завідує відділом теорії твердого тіла. В.Б. Молодкін заснував наукову школу зі створення та використання для діагностики теорії багатократного розсіяння у кристалах з дефектами. У рамках розробленої ним теорії багатократного розсіяння випромінення у кристалах з дефектами передбачено цілий ряд унікально чутливих до структури явищ та ефектів, зокрема, явище колосального підсилення прояву дефектів у картині багатократного розсіяння та гігантського впливу умов дифракції на це підсилення.

Передбачено також три дисперсійні механізми такого взаємопов’язаного підсилення впливів характеристик дефектів та умов дифракції: інтерференційний характер відбивання і поглинання як бреггівських, так і дифузних хвиль; ефект екстинкції за рахунок дифузного розсіяння та ефект залежного від умов дифракції аномального підсилення внеску дифузної складової картини багатократного розсіяння, обумовлений встановленою радикальною різницею величин екстинкції за рахунок бреггівського і дифузного розсіянь. На основі цих досліджень В.Б. Молодкін створив теоретичні та експериментальні основи нового покоління діагностики монокристалічних функціональних матеріалів та виробів, які назвав «сертифікацією 21 століття», коли крім елементного складу встановлюються характеристики всіх типів дефектів, що містить матеріал. Наукові досягнення Вадим Борисович узагальнив у майже 250 публікаціях, серед яких 6 монографій та 16 патентів України. Створена вченим в Україні експериментальна діагностична база нового покоління та досягнуті принципово нові функціональні можливості діагностики не мають аналогів у світі. В.Б. Молодкін – заступник головних редакторів журналів «Металлофизика и новейшие технологии», «Успехи физики металлов» та «Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии»; член редколегій російських журналів «Актуальные вопросы современного естествознания» та «Материаловедение». За працю «Рентгено-, оптичноакустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів» (1994) та за цикл наукових праць «Ефекти колективізації станів та кореляції при дифракції і дифузному розсіянні, каналюванні та випромінюванні високоенергетичних квазічастинок у кристалах з дефектами» (2002) був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений медалями «За трудовое отличие» та «В память 1500-летия Киева».