СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКапіца Володимир Федорович

Капіца
Володимир Федорович

Завідувач кафедри філософії і соціальних наук Криворізького національного університету


Доктор філософських наук, професор. Володимир Федорович Капіца – фахівець високого класу. Його лекції ніколи не повторюються, що свідчить про майстерність педагога, а кількість наукових праць постійно зростає, що підтверджує обдарованість вченого. Науковець розробляє інноваційні засади сучасної філософії, світоглядної культури, культурології і права, створює креативно-синергетичну методологію ноосферного світорозуміння і ноомислення, теорію буття і пізнання на засадах ноонауки. Народився 26 березня 1945 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У Львівському національному університеті імені Івана Франка в 1981 р. захистив кандидатську, а в 1991 р. – докторську дисертації. На сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри філософії і соціальних наук ДВНЗ «Криворізький національний університет», загальний науково-педагогічний стаж ученого становить 40 років. За ініціативою Володимира Федоровича ­створено комплекс філософсько-методологічних та інноваційно-наукових розробок з проблем культурно-інформаційного розвитку сучасного соціуму.

Вчений працює над формуванням наукової школи з філософсько-культурологічних проблем суспільства, культури національної свідомості та суспільного світогляду. Розробив філософсько-методологічні засади і започаткував новий єврокультурний напрям з філософії права, а також теоретико-методологічні та праксеологічні засади цивілізаційної свідомості громадян ­України. Цілеспрямовано займається актуальними проблемами реформування національної вищої освіти, світоглядної модернізації гуманітарної підготовки молодих фахівців та здійснення ними успішної професійної діяльності за євростандартами. Розробляє методологічні засади філософії ноонауки, онтологію і гносеологію ноо­наукових досліджень. За кожним напрямом видані авторські збірки наукових праць. Професор Капіца В.Ф. опублікував 19 монографій, 12 навчальних посібників, а також як автор та науковий редактор підготував і опубліку­вав 21 збірник з актуальних проблем вищої школи. Свої фундаментальні розробки вчений обґрунто­вує конкретними соціологічними досліджен­нями. Зокрема, був організатором та керівником досліджень на 34 підприємствах України, Казахстану, Уралу, Кольського півострова. Володимир Федорович проводить значну роботу з виховання молоді на національних і європей­ських традиціях: розробив науково-практичні засади та здійснює наукове керівництво суспільним Інсти­тутом соціального розвитку молоді, створив наукову організацію «Академія соціальних технологій і місцевого самоврядування» (АСТіМС), є дійсним членом російської АСТіМС. Обирався депутатом Дзержинської районної ради м. Кривий Ріг, очолював секцію з освіти, науки і культури, організовував перші в країні науково-практичні конференції: «Громадянська ініціатива інтелігенції у розвитку суспільства ХХI ст.», «Розбудова громадянського суспільства у Криворізькому регіоні». Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», «За наукові досягнення», «За заслуги перед містом» ІІІ та II ступенів, «Серце віддаю дітям».