СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ПРИКАРПАТСЬКА ДЕРИВАТОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА
Становлення Прикарпатської дериватологічної наукової школи припало на другу половину ХХ ст. Засновник Василь Васильович Ґрещук — доктор філологічних наук, професор. Проблематика досліджень професора В.В. Ґрещука в основному пов’язана з теоретичними питаннями дериватології та словотвору української мови. Наукова школа опрацьовує основоцентричний аспект дослідження словотвору, а також розв’язує проблеми історичної та діалектної дериватології. Новий аспект зумовив появу низки проблем, які досі залишались поза увагою: теоретично обґрунтовано цілі та завдання основоцентричних досліджень, охарактеризовано твірну основу як типологізувальний чинник у лексичній деривації, встановлено одиницю класифікації й опису словотвору, адекватну аспекту його дослідження, розглянуто словотвірно релевантні ознаки твірних слів, досліджено більшість груп іменників, прикметників та дієслів як твірну базу в українській мові. Опрацьовано теоретичні положення основоцентричного підходу, виявлено типологію від­іменникового, віддієслівного та відприкметникового словотвору в українській мові. Результати застосовуються в лексикографічній практиці, використовуються у вузівських курсах із морфеміки й словотвору та в навчальних підручниках і посібниках з українського й слов’янського мовознавства.
НАУКОВА ШКОЛА МАГНЕТИЗМУ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Заснована в 1977—1979 рр. фізиком-мате­ріалознавцем, членом-кореспондентом НАН України, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки, доктором фізико-математичних наук Богданом Костянтиновичем Остафійчуком. Основна діяльність школи — отримання і дослідження нових та модифікація вже відомих функціональних матеріалів з унікальними властивостями, які забезпечують високі питомі ємнісні і енергетичні характеристики пристроїв генерації та накопичення електричної енергії. Метою досліджень є фундаментальне вивчення та прогнозування їх фізико-хімічних властивостей. Виготовлені лабораторні зразки хімічних джерел струму і суперконденсаторів за своїми парамет­рами перевищують світові аналоги, багато з них захищені патентами та авторськими свідоцтвами. Розроблені та обґрунтовані принципи і шляхи створення нанокомпозитних катодно-активних матеріалів для використання в електрохімічних джерелах струму. Діяльність наукової школи дає змогу розробити рекомендації виробникам пристроїв генерації та накопичення електричної енергії нового покоління, що дозволить забезпечити суспільство дешевими, екологічно безпечними пристроями малої енергетики з високими робочими характеристиками.
НАУКОВА ШКОЛА З ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТОНКОПЛІВКОВОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Становлення наукової школи розпочалося з 1968 р. Засновник наукової школи – професор Дмитро Михайлович Фреїк. Вчені наукової школи ведуть дослідження в напрямках: нанорозмірні системи на основі напівпровідникових матеріалів халькогенідів металів ІІ і ІV підгруп Періодичної таблиці; квазіхімічний опис точкових дефектів у сполуках AIVBVI та AIIBVI; механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація електричних властивостей плівок на основі AIVBVI; технологія термоелектричних матеріалів для перетворювачів енергії. Школа проводить наукові дослідження в області альтернативної енергетики, які є актуальними на даний час. Комплекс розробок «Технології синтезу напівпровідникових матеріалів на основі сполук AIVBVI для термоелектричних перетворювачів енергії» відзначені золотою медаллю та дипломом IV Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час», «Сталий розвиток під час змін» (2008, 2011).