СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАУКОВА ШКОЛА Д.О. МЕЛЬНИЧУКА
Засновано у 1972 р. Напрямки досліджень: регуляція обміну речовин в організмі тварин, кислотно-лужний баланс, штучний гіпобіоз; особливості обміну речовин в організмі тварин і людей при ряді патологій та пошук і розробка способів корекції їх порушень. Основні здобутки: обґрунтовано біологічну роль реакцій карбоксилювання і декарбоксилювання в обміні макромолекул та енергії у гетеротрофних організмів; установлено низку фізико-хімічних закономірностей карбаматів білків та отримано нові дані щодо їх ролі в регуляції активності ферментів; розроблений і застосовується у медичній практиці антитоксичний препарат «Медіхронал» при алкогольній інтоксикації, а також ряд препаратів для підвищення продуктивності тварин. Підготовлено: докторів наук – 10; кандидатів наук – 25.
НАУКОВА ШКОЛА О.І. ДУШЕЧКІНА
Засновано у 1921 р. Напрямки досліджень: ­вивчення трансформації азоту та фосфору­ в ґрунті, використання зеленого добрива та національних фосфоритів для поліпшення родючості ґрунтів Полісся України. Основні здобутки: досліджено динаміку основних еле­ментів живлення в ґрунті, шляхи підвищення ефективності фосфорно-калійних добрив, об­ґрун­товано раціональні методи внесення добрив. НАУКОВА ШКОЛА І.В. ЯКУШКІНА Засновано у 1922 р. Напрямки досліджень: розробка та удосконалення технологій формування високопродуктивних фітоценозів польових культур і системи агротехнічних прийомів раціонального використання біоресурсів природних кормових угідь. Основні здобутки: розроблена адаптивна технологія вирощування озимої пшениці та інших польових культур. Створено 18 сортів та гібридів сорго.
НАУКОВА ШКОЛА М.І. ВАВІЛОВА
Напрямки досліджень: створив вчення про імунітет рослин, про центри походження культурних рослин, сформулював Закон гомологічних рядів в спадковій мінливості.
НАУКОВА ШКОЛА О.Б. ДОМБРОВСЬКОГО
Засновано у 1924 р. Напрямки досліджень: ­визначення української анатомічної терміно­логії, функціональна морфологія локомоторного апарату і головної кишки хребетних в залежності від віку та екологічної ситуації, особливості будови скелету, м’язів, органів травлення, зумовлених видом, віком та умовами утримання тварин.
НАУКОВА ШКОЛА В.Л. СИМИРЕНКА
Засновано у 1926 р. Напрямки досліджень: помологія, селекція, моніторинг стану насаджень, технології вирощування традиційних та малопоширених плодових і ягідних культур.
НАУКОВА ШКОЛА С.В. БАЖЕНОВА
Засновано у 1939 р. Напрямки дослід­жень: ветеринарна токсикологія бойових отруйних речовин, отруйних рослин, небілкових сполук азота (карбаміду, ізобутилідендисе­чо­вини, вуглеамонійних солей, нітратів, нітритів, нітрозамінів), мікотоксикози; ветеринарна фар­макологія (нестероїдних протизапальних засобів та імуностимуляторів). Основні здобутки: вивчені фарма­­коте­ра­певтичні властивості рослинних засобів.
НАУКОВА ШКОЛА М.П. ВАШЕТКа
Засновано у 1945 р. Напрямки досліджень: роль центральної нервової системи в регуляції обмінних процесів, вплив мікроелементів на тваринний організм, паталогічні процеси в нирках, патології опорно-рухового апарату.
НАУКОВА ШКОЛА В.О. БОДРОВА
Засновано у 1948 р. Напрямки досліджень: лісівничий метод боротьби з посухою, суховіями, ерозією і дефляцією ґрунтів; підвищення захисних властивостей лісомеліоративних насаджень у посушливих регіонах України; оптимізація зональних лісоаграрних екологічних систем. Основні здобутки: методичні та нормативно-інформаційні матеріали з проектування і створення систем захисних лісових насаджень в Україні; агролісомеліоративні параметри оптимальної структури земельного фонду.
НАУКОВА ШКОЛА П.М. ВАСИЛЕНКА
Засновано в 1951 р. Напрямки досліджень: питаня щодо створення перших конструкцій зернових і тукових сівалок, ротаційних культиваторів для міжрядного обробітку, оцінка стану автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва в різних країнах світу. Основні здобутки: науково-інноваційні розробки в напрямі розвитку технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь у сучасних технологіях рослинництва.
НАУКОВА ШКОЛА П.Д. ПШЕНИЧНОГО
Засновано у 1953 р. Напрямки досліджень: спрямоване вирощування молодняку з використанням методів стимуляції розвитку функції живлення, способів підготовки кормів до згодовування та балансування раціонів тварин за різних типів годівлі. Основні здобутки: розроблені методи, спрямовані на вдосконалення нормованої годівлі сільськогосподарських тварин, технології заготівлі та приготування кормів, раціонального використання кормових добавок.
НАУКОВА ШКОЛА П.А. ВЛАСЮКА
Засновано у 1954 р. Напрямки досліджень: хімія ґрунтів, живлення рослин, технологія виробництва та використання добрив, якість с.-г. культур та мікробіологія ґрунту. Основні здобутки: розроблено органо-мінеральну систему добрив рослин у сівозмінах, застосування якої сприяло значній економії добрив і підвищенню продуктивності рослинництва в УРСР. Вперше в Україні застосовано революційний метод «мічених атомів», за допомогою якого встановлені нові закономірності процесів живлення рослин.
НАУКОВА ШКОЛА В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА
Засновано у 1956 р. Напрямок досліджень: створення стійких сортів сільськогосподарських культур. Основні здобутки: створено 8 сортів ярого і озимого ріпаку, 2 сорти пшениці озимої.
НАУКОВА ШКОЛА В.В. НІКОЛЬСЬКОГО
Засновано у 1957 р. Напрямки досліджень: ­природна резистентність та імунітет тварин, вірусні хвороби тварин (інфекційний енцефаломієліт коней, інфекційна анемія коней, трансмісивний гастроентерит свиней, вірусні ентерити телят), імунобіотехнологія.
НАУКОВА ШКОЛА І.Н. РОМАНЕНКА
Засновано у 1958 р. Напрямки досліджень: виявлення закономірностей формування сільсько-господарських зон на основі суспільного поділу праці; розробка методичних підходів до освоєння науково обґрунтованих систем ведення господарства. Основні здобутки: наукова концепція служби аграрного сервісу до умов ринкової економіки; теоретичні і методичні засади удосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому виробництві.
НАУКОВА ШКОЛА М.І. ГОРДІЄНКА
Засновано у 1961 р. Напрямки досліджень: вивчення стану та інтенсивності росту інтро­дукованих деревних рослин. Основні здобутки: розроблені схеми змі­шу­вання сосни і дуба, які є основними в лісорозведенні, встановлені причини всихання дубових насаджень; визначено оптимальний вік головної рубки білоакацієвих деревостанів.
НАУКОВА ШКОЛА С.І. ЛЕБЕДЄВА
Засновано у 1962 р. Напрямки досліджень: вивчення фізіологічних і біохімічних основ під­вищення врожайності с.-г. культур, підвищення чистоти фотосинтетичної активності с.- г. культур.
НАУКОВА ШКОЛА М.П. ДЯДЕЧКА
Засновано у 1964 р. Напрямки дослід­жень: біологічний захист рослин, удоско­налення і впровадження біологічного захис­ту сільськогосподарських рослин, управління дина­мікою і чисельністю шкідливих і корисних організмів. Основні здобутки: удосконалений біологічний метод захисту сільськогосподарських рослин; методика управління динамікою чисельністю шкідливих і корисних організмів.
НАУКОВА ШКОЛА М.О. СУДАКОВА
Засновано у 1968 р. Напрямки досліджень: розроблені картограми кормів за результатами спектрального аналізу в різних біогеохімічних зонах України. Основні здобутки: теоретично обґрунтовані і впроваджені у практику ветеринарної медицини дози відповідних солей макро- і мікроелементів для профілактики гіпомікроелементозів; роз­роблені практичні рекомендації з діагностики та профілактики гіпомікроелементозів, патології обміну речовин сільськогосподарських тварин.
НАУКОВА ШКОЛА К.Є. НІКІТІНА
Засновано у 1969 р. Напрямки досліджень: нау­кове та нормативне забезпечення комплексного обліку лісових ресурсів та лісокористування. Основні здобутки: розроблено методичне нормативно-інформаційне забезпечення системи обліку лісів України.
НАУКОВА ШКОЛА І.І. МАРТИНЕКА
Засновано у 1969 р. Напрямки досліджень: електротехнологія та автоматизація техно­ло­гічних процесів в АПК. Основні здобутки: створення методичних основ енергетичної оцінки сільськогосподарських технологічних об’єктів; розробка та реалізація концепції економії енергоресурсів в АПК.
НАУКОВА ШКОЛА Й.С. ЗАВАДСЬКОГО
Засновано в 1973 р. Напрямки досліджень: ринок землі та її економічна оцінка, розробка принципово нової системи управління АПК, державне регулювання розвитку АПК в умовах інтеграції України у світове співтовариство. Основні здобутки: вперше досліджено тео­ретико-методологічні аспекти, проблеми, нор­ми управління для керівників сільсь­кого­сподарських підприємств; вивчені питання цен­тралізації і децентралізації при здійсненні управлінських операцій, здійснено адаптацію наукових принципів сучасного менеджменту до умов України.
НАУКОВА ШКОЛА С.Д. МЕЛЬНИЧУКА
Напрямки досліджень: вивчення молекулярних механізмів переходу і перебування тварин у стані штучного та природного гіпобіозу, дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану тварин, тканин та клітин при штучному гіпобіозі. Основні здобутки: вивчено метаболізм вуглеводів, ліпідів та білків в органах і тканинах тварин за умов природного та штучного гіпобіозу. Встановлені оптимальні концентрації СО2, О2, НСО3- та Н+ у живильних середовищах для сперми бугаїв. Розроблено наукову основу та створений Український центр визначення якості і безпеки продукції АПК та довкілля, створено на генно-інженерній основі нові діагностикуми проти ряду вірусних інфекцій тощо.
НАУКОВА ШКОЛА М.Д. МЕЛЬНИЧУКА
Напрямки досліджень: створення новітніх рослинних біотехнологій на основі системних молекулярно-біологічних досліджень геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів, in vitro клонування рослин на безвірусній основі, генетична інженерія та біотехнології в альтернативній енергетиці тощо. Основні здобутки: розроблено і запатентовано модифікований метод культивування і роз­множення безвірусних рослин хмелю в умовах in vitro, а також концепцію оздоровлення та звільнення клітин рослин хмелю, картоплі, перцю, цукрових буряків від вірусів, що забезпечує вихід безвірусного посадкового матеріалу.
НАУКОВА ШКОЛА В.О. ДУБРОВІНА
Напрямки досліджень: інженерія агробіосис­тем, зокрема, технічне та технологічне забезпечення біоенергоконверсій та біотехнологій в агропромисловому виробництві, диференційовані системи засобів механізації обробітку ґрунту. Основні здобутки: розширення номенклатури сільськогосподарської продукції за рахунок виробництва твердих, рідинних та газоподібних біопалив гарантованої якості, біоконверсії відходів АПК. Розроблені новітні технології та технічне забезпечення виробництва дизельного біопалива.