СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХарічков Сергій Костянтинович

Харічков
Сергій Костянтинович

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу економічного регулювання природокористування

Доктор економічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Академії економічних наук України, член-кореспондент Інженерної академії наук України.
Народився 18 вересня 1945 року в м. Одесі. У 1967 році закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова за кваліфікацією «Інженер-механік-конструктор». З 1970 року Сергій Костянтинович працює в системі Національної академії наук України. Спершу старшим інженером, керівником групи, старшим науковим співробітником, а з 1980 по 1992 рік вченим секретарем Одеського відділення Інституту економіки Академії наук України. З 1992 року завідує відділом економічного регулювання природокористування і паралельно останні 12 років є заступником директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Кандидатську дисертацію «Техніко-еконо-мічний аналіз і економічна оцінка ефективності конструктивної уніфікації в машинобудуванні» захистив у 1973 році, а у 1992 році успішно захистив докторську дисертацію «Механізми організації і управління природокористуванням в умовах переходу економіки до ринку». Під керівництвом науковця створена наукова школа економічного регулювання природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Професор Харічков – один з ініціаторів введення в Україні платного природокористування і переходу до ринкових механізмів у сфері природокористування і забезпечення екологічної безпеки (1991). Також він є співавтором розробки Національної програми дослідження і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року. Наукові розробки знайшли своє практичне застосування в проектах Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я (1999), Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004–2010 роки (2004), Національної концепції впровадження і розвитку екологічно чистих виробництв в Україні (2005), Концепції переходу України до сталого розвитку (2008), Концепції цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з питань сталого розвитку, раціонального природокористування і збереження навколишнього середовища (2010). Автор понад 220 наукових праць, серед них більше 30 праць монографічного характеру. Член науково-редакційних рад «Вісника соціально-економічних досліджень», «Причорноморського екологічного бюлетеня», журналів «Економіка харчової промисловості», «Труди Одеського політехнічного університету», «Механізми регулювання економіки», «Проблеми і перспективи керування в економіці» та інші. Саме Сергій Костянтинович є ініціатором створення журналу «Економічні інновації» та вже багато років є заступником головного редактора. Під його керівництвом підготовлено 30 кандидатських та 6 докторських дисертацій. С.К. Харічков – лауреат премії НАН України ім. М.І. Туган-Барановського (2005). Нагород­жений Бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР, почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою МОН України, почесним знаком голови Одеської облдержадміністрації, почесними грамотами Одеської облдержадміністрації, Одеської обласної ради, Південного наукового центру НАН України та Президії НАН України.