СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГриньова Валентина Миколаївна

Гриньова
Валентина Миколаївна

Завідувач кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Народилася Валентина Миколаївна 4 квіт­ня 1941 року. Навчалася за спеціальністю «Економіка та планування» у Харківському інженерно-економічному інституті (сьогод­ні — Харківський національний економічний уні­верситет (ХНЕУ), диплом якого отримала 1965 року. За роки навчання в інституті В.М. Гриньова зарекомендувала себе як відповідальна, талановита, працелюбна студентка, тому її трудовий шлях розпочався з посади інженера науково-дослідної лабораторії цього ж наукового закладу (1965–1967 рр.). Наступним етапом у професійному зростанні була посада інженера кафедри організації та планування машинобудівної промисловості, яку обіймала понад рік. На період 1968–1971 років припадає навчання в аспірантурі та успішний захист кандидатської дисертації. Саме з цього часу починається повноправна наукова діяльність Валентини Миколаївни.

Вона працює асистентом кафедри, а від 1974 року – доцентом. У 1989 році науковець очолила кафедру господарського механізму та захистила докторську дисертацію. Вчене звання професора отримала 1991 року. На посаді проректора з наукової роботи Харківського національного економічного університету (2000–2009 рр.) В.М. Гриньова спрямувала всі свої знання, професіоналізм, досвідченість, ініціативність, оперативність на організацію наукових досліджень в університеті серед професорсько-викладацького складу та студентів. Паралельно професор В.М. Гриньова очолювала спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій. З 2009 року Валентина Миколаївна завідує кафедрою менеджменту у ХНЕУ, вірною якому залишається от вже 45 років. Серйозну увагу науковець приділяє опонуванню дисертацій, є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії 4 наукових журналів. До наукової школи В.М. Гриньової з проблем організації виробництва та підприємницької діяльності входять і її учні, 13 докторів та 62 кандидати економічних наук. Багаторічна наукова праця Валетини Миколаївни вшанована державою, зокрема, з 2006 року отримує державну стипендію як видатний діяч науки. Доказом плідної наукової роботи професора є 320 наукових праць, у тому числі 30 монографій, 40 навчальних посібників, 4 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, а також понад 460 науково-методичних розробок. Лише за останні 3 роки світ побачили такі наукові праці: «Державне регулювання економіка» (2008 р.); «Організація виробництва» (2009 р.); «Гроші і кредит» (2008 р.); «Інвестиційний менеджмент» (2005 р.); «Економіка праці та соціально-тру­дові відносини» (2010 р.); «Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування» (2010 р.); «Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління» (2010 р.). Солідні досягнення науковця були відзначені знаком «Відмінник освіти України» (1989 р.), нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2010 р.), двічі нагороджувалася Золотим хрестом ХНЕУ. Висококваліфікований педагог користується заслуженою повагою серед викладачів, аспі­рантів та студентів університету. Члени родини Валентини Миколаївни теж обрали професію економіста: син Гриньов Андрій Валентинович є доктором економічних наук, онуки Марія та Ольга закінчили Харківський національний економічний університет.