СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВасильєв Анатолій Семенович

Васильєв
Анатолій Семенович

завідувач кафедри адміністративного і господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.
Відомий правознавець Анатолій Семенович Васильєв народився 29 серпня 1948 р. в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області. Навчався на юридичному факультеті Одеського державного (нині національного) університету, а також економіко-правовому факультеті того ж університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності». Основна сфера наукових досліджень Анатолія Семеновича – правове регулювання управлінської діяльності; правова організація процесу прийняття управлінських рішень; проблема ризику в управлінській діяльності; державно-правовий вплив на економіку і господарську діяльність та правове регулювання економічних функцій держави в умовах розвитку ринкових відносин. Найвагомішими науковими працями Анатолія Семеновича Васильєва є «Управленческие решения в производственных организациях (правовой аспект)» (1986); «Предприниматель: его права, обязанности, ответственность» (1994 р. у співавторстві); «Процесс подготовки и принятия управленческих решений: организационно-правовые проблемы» (1997); «Административное право Украины (общая часть)» (2003); низка колективних монографій [«Руководитель в аппарате государственного управления: организационно-правовые проблемы» (1988); «Правовые вопросы деятельности производственных аграрно-про­мыш­ленных объединений» (1983); «Управленческие процедуры» (1988)]; «Проблемы совершенствования управления морским транспортом» (1981), «ХХVІ съезд КПСС и актуальные проблемы советского государственного управления» (1984), а також серія підручників, навчальних посібників і коментарів діючого законодавства, написаних у співавторстві і за його загальною редакцією, зокрема «Теория права и государства» (2006); «Теорія права і держави» (2010); «Хозяйственное право Украины» (2005); «Хозяйственное право Украины» (2006), «Судебные и правоохранительные органы в Украине» (2006); «Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий» (2010) та інші. Як фахівець та організатор науки А.С. Васильєв доклав чимало зусиль в процес становлення і розвитку юридичної та економічної освіти і науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та в Україні. Обіймаючи посаду ректора юридичного інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1993–1997 рр.), а потім декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1997–2006 рр.) та завідуючого кафедрою адміністративного і господарського права (досьогодні), він особисто підготував «Концепцію юридичної освіти в Одеському національному університеті» і брав безпосередню участь у підготовці загальнонаціональної «Концепції розвитку юридичної науки і юридичної вищої освіти в Україні» (яка була прийнята 9 грудня 1992 р. загальними зборами Академії правових наук Ук­раїни). З початку створення юридичного інституту у складі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за ініціативою А.С. Васильєва були започатковані не тільки нові факультети, але й незвичні на той час для юридичних вузів кафедри, як, наприклад, адміністративного права і управління, морського і митного права, соціальних теорій і компаративістики та інші. У зв’язку з цим велась велика робота по впровадженню нових прогресивних форм і методів навчання, інтенсивно готувались педагогічні кадри. Докторські і кандидатські дисертації захищались за новаторськими темами і напрямками у науці, яких вимагало саме життя.

Паралельно в інституті велась також велика робота по створенню нових освітянських структур, які б задовольняли насущні потреби практики. За його ініціативи задовго до прийняття Закону України «Про освіту» Міністерство освіти і науки України в якості експерименту затвердило розроблені А.С. Васильєвим плани і програми ступеневої юридичної освіти, які передбачали підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів права. Оскільки, експеримент виявився досить вдалим, його було покладено згодом в основу відповідних планових актів, спрямованих на реорганізацію існуючої загальної системи вищої освіти в Україні. Він особисто переконав колегію Міністерства освіти і науки України в необхідності створення організаційних структур для забезпечення другої вищої освіти і домігся того, щоб перше таке відділення було створено в Одеському державному університеті (жовтень 1993 р.). Пізніше аналогічні структури з’явились і в інших навчальних закладах України. За ініціативою А.С. Васильєва на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова при збереженні класичної юридичної освіти у 1993 р. вперше в Україні було започатковано створення відповідних освітянських структур, які успішно забезпечували глибоку економічну підготовку майбутніх юристів і давали необхідний об’єм правових знань фахівцям з економічних спеціальностей. Завдяки цьому деякі найбільш талановиті випускники факультету по завершенню навчання отримували дві спеціальності – юридичну та економічну. Такий напрямок у розвитку й інтеграції економічної і юридичної освіти на той час був надзвичайно актуальним, особливо в зв’язку із створенням та розвитком нових виробничо-господарських структур в промисловості та сільському господарстві, поглибленням наукових досліджень ринкової економіки, а також необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців для майбутньої роботи в органах державної влади і управління. З метою підвищення рівня таких спеціалістів на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова , який очолював А.С. Васильєв, було відкрито ряд нових актуальних юридичних і економічних спеціалізацій, зокрема: правове забезпечення підприємницької діяльності; правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності; правові основи трансформації економічної системи України в умовах розвитку ринкових відносин і формування громадянського суспільства; актуальні проблеми формування системи менеджменту в Україні; кримінально-правові і організаційні засоби боротьби з економічною злочинністю та інші. Науковці кафедри адміністративного та господарського права активно беруть участь у нормопроектній діяльності. Зокрема, В.С. Васильєв, О.К. Вишняков та О.З. Кутатиладзе були учасниками розробки Кодексу торгівельного мореплавства, законодавства про вільні економічні зони, в тому числі концептуального Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», на основі якого надалі були розроблені нормативно-правові акти, що регулюють функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Одесі, АР Крим (міс­та Красноперекопське і Армянськ). Забезпеченню зазначених інноваційних заходів значною мірою сприяло пожвавлення наукової і науково-методичної роботи викладачів факультету, які за ініціативою А.С. Васильєва прийняли важливе рішення про те, що студенти економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова повинні навчатися за допомогою підручників, написаних саме викладачами цього факультету. Протягом наступних п’яти років такі підручники були написані, отримали гриф Міністерства освіти і науки України, а на сьогодні — практично впроваджені в навчальний процес. Крім того, А.С. Васильєв виступив ініціатором створення декількох наукових видань, які було започатковано на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, в тому числі збірки наукових праць «Ринкова економіка: теорія та практика управління» (1998), головним редактором якої з самого початку і до цього часу є Анатолій Семенович Васильєв. Розуміючи, що реалізація будь-яких планів і освітянських програм залежить, в першу чергу, від професійного рівня та наполегливої праці педагогічних кадрів вищої школи, професор А.С. Васильєв завжди приділяв і приділяє цій ділянці роботи неослабну увагу. Тільки за останні п’ятнадцять років під його безпосереднім керівництвом було підготовлено і захищено 5 докторських і понад 26 кандидатських дисертацій, в тому числі й аспірантами-іноземцями із Росії, Італії, Польщі, Йорданії, Китаю та Іраку. Як людина дієвої та творчої вдачі, Анатолій Семенович Васильєв не тільки плідно працює в галузі науки, але й захоплюється журналістикою і літературною творчістю. Ще у шкільні роки він почав писати нариси, статті та інші матеріали, які друкувалися в газетах, журналах та інших періодичних виданнях. Це юнацьке захоплення літературою залишилось у Анатолія Семеновича на все життя. Він є співавтором віршованої збірки «Злет поетичної душі» (2001) та двох особистих поетичних збірок: «Объяснение в любви» (1997) і «Натхнений злет душі моєї…» (2012).