СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБогданович Галина Юріївна
Богданович
Галина Юріївна
Директор Кримського науково-методичного центру управління освітою Національної академії педагогічних наук України і Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, декан факультету слов’янської філології і журналістики ТНУ ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри міжмовних комунікацій і журналістики, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти АР Крим

Галина Юріївна з відзнакою закінчила Сімферопольський державний університет (нині — Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського) за фахом «Філологія». Захистила кандидатську та докторську дисертації з теорії і практики мовної комунікації в поліетнічному середовищі. Авторка та співавторка понад 200 наукових праць, зокрема 2 монографій, 20 навчальних посібників і словників для вищої та середньої загальноосвітньої школи. Підготувала 5 кандидатів наук. За науково-педагогічну діяльність нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.), «Журналіст року» (АР Крим, 2007 р.), золотою медаллю української журналістики (2009 р.), є іноземним членом відділення «Проблеми методології науки і глобалізації» Російської академії природничих наук. Комплексне вивчення лінгвокультурної ситуації Криму дозволило говорити про формування наукової школи, у якій проводяться наукові дослідження і знаходять відображення в практиці білінгвальної і полілінгвальної освіти.

Створення мішаних шкіл, де поряд вчаться діти українською, російською, кримськотатарською мовами, дає можливість закласти основу для навичок міжкультурної комунікації учнів. Вивчення трьох переважних у Криму мов, а також вивчення інших національних мов має стати обов’язковим і знайти віддзеркалення в регіональних шкільних програмах. Для полікультурних регіонів особливо важливою є зважена та ясна мовна політика і продуктивна концепція освіти, завдяки якій можливо досягти бажаного мікроклімату в поліетнічному соціумі. Під керівництвом Г.Ю. Богданович її учні, викладачі факультету та наукові співробітники Центру вивчають досвід мовної ситуації, здійснюють методичні рекомендації щодо впровадження досягнень науки в практичну діяльність учителів. Створюють тримовні словники, навчальні посібники, методичні розробки, що допоможуть удосконалити мовну підготовку учнів, підвищити майстерність учителів української, російської та кримськотатарської мов, стимулювати їх самоосвіту. Серед них — навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи діалогу», лінгвокраєзнавчий словник «Полуостров Крым от А до Я», російсько-українсько-кримськотатарський навчальний тематичний словник «Шире круг», навчальний посібник «Готовимся к тестированию», «Компетентностно ориентированное обучение орфографии» та ін. Соціальна значущість дослідження Цент-ру полягає в розвитку у школярів ціннісного ставлення до рідної та нерідних мов як до феномену культури, що забезпечує формування цілісної особистості, здібної до міжкультурної комунікації. Щороку Г.Ю. Богданович є співорганізатором проведення міжнародних наукових конференцій «Міжкультурні комунікації» (2002–2010 рр.), «Сучасний інформаційний простір України: журналістика і медіаосвіта» (2005–2010 рр.), «Електронні ландшафти гуманітарної освіти», семінарів для вчителів Криму «Інноваційні методики освіти: сучасний стан і перспективи», «Нові технології в освіті», круглий стіл «Формування лінгвокультурної компетенції в умовах поліетнічного Криму: полілог культур у практиці навчання мовам» та ін. Випусковий редактор збірки наукових робіт «Ученые записки Таврического национального университета», «Культура народов Причерноморья».