СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСмолій Валерій АндрійовичСмолій
Валерій Андрійович


Директор інституту історії України НАН України, Доктор історичних наук (1986 р.), академік НАН України (1995 р.), професор (1999), заслужений діяч науки і техніки (1998 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001 р.)

Валерій Андрійович Смолій народився 1 січня 1950 р. в с. Авратин Волочиського району Хмельницької області. Світогляд майбутнього вченого, його людські і моральні якості, орієнтири, нахили, уподобання сформувалися у ранньому дитинстві у дружньому родинному колі. Батько закохав сина у працю. Матір, вчителька місцевої школи, прищепила любов до книги, розвинула закладений природою потяг до знань. Захопленню ж героїкою минувшини, традиціями і духовністю свого народу сприяло, здається, саме довкілля мальовничого історичного Подільського узвишшя - цього своєрідного перетину цивілізацій, де проходили дитячі та юнацькі роки.
Науковою роботою Валерій Смолій почав займатися вже на першому курсі історичного факультету Кам'янець-Подільського державного педа- гогічного інституту, до якого вступив по закінченні із золотою медаллю середньої школи. Творча атмосфера навчального закладу справила значний вплив на формування майбутнього науковця, непересічні дослідницькі здібності якого, нахил до евристичних пошуків, здатність до аналітичних узагальнень виявилися вже у його перших курсових роботах.
Закінчивши 1970 р. з червоним дипломом інститут, В. Смолій свій трудовий шлях розпочав вчителем історії в сільських школах Житомирщини та Тернопільщини, здобув досвід викладацької роботи на посаді асистента Ніжинського педагогічного інституту.
З 1972 року життєва і творча доля Валерія Андрійовича міцно пов'язана з Інститутом історії України НАН України. В цій науковій установі він пройшов шлях професійного зростання від аспіранта до директора (з 1993 року).
Сьогодні очолюваний ним колектив зосереджений на розробці таких фундаментальних проблем, як становлення та історична еволюція Української держави; політична культура та проблеми ментальності українського суспільства, його місце в системі європейської та світової цивілізацій; історія міжнародних зв'язків України; національні революції ХVІІ і початку ХХ ст.; Україна в подіях Другої світової війни; національно-визвольні і культурологічні змагання доби українського Відродження; суспільно-політичні структури та соціально-економічний комплекс пострадянської України та ін.
Під керівництвом В. Смолія реалізовані такі масштабні проекти, як п'ятнадцятитомна серія "Україна крізь віки", що у 2001 р. була відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки; серія біографічних нарисів "Особистість і доба"; "Все про Україну" (К., 1998); "Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)" (К., 2001); "Уряди України у ХХ столітті: науково-документальне видання" (К., 2001); "Видатні діячі України минулих століть: Меморіальний альманах" (К., 2001); "Київ: Енциклопедичне видання" (К., 2001); "Нариси з історії дипломатії України" (К., 2001); "Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст." (К., 2002); 3-й том фундаментального академічного видання "Історія української культури" (К., 2003); "Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки (К., 2003); "Україна і Росія в історіографічній ретроспективі: Нариси в 3 т." (К., 2004); "Україна - козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах" (К., 2004); "Історія українського селянства: Нариси у 2 т." (К., 2006); "Історія українського козацтва: Нариси у 2 т." (К., 2006-2007); "Державотворчий процес в Україні. 1991-2006" та ін.

З ініціативи В. Смолія з червня 1997 р. зусилля науковців Інституту спрямовуються на підготовку унікального проекту науково-довідкового характеру - багатотомної "Енциклопедії історії України", яка своєрідно підсумовує доробок новітньої української історіографії в галузі практичного й теоретичного осмислення поступу більш ніж тисячолітньої національної історії.
Він є членом редакційних колективів багатьох наукових видань, з 1995 р. очолює редколегію "Українського історичного журналу". Валерій Андрійович виступив відповідальним редактором близько 400 колективних та індивідуальних монографій, добірок документів, перевидань історіо-графічної спадщини, збірників наукових праць, зокрема, щорічників "Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)", "Соціум. Альманах соціальної історії", "Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки", які користуються значним читацьким попитом.
Перу вченого належить понад 800 наукових праць різного формату і жанру, зокрема, великі монографії, у яких на основі широкої джерельної бази розкри- ваються закономірності історичного процесу на українських землях на зламі середніх віків і нового часу. Пріоритетними у науковій творчості вченого є проблеми перебігу державотворчих процесів в Україні; національно-визвольних рухів ХVІІ-ХVІІІ ст.; історії українського козацтва; становлення українського етносу та самобутнього розвитку його культури; фор- мування суспільної свідомості нації; системи міждер-жавних відносин в Центрально-Східній Європі та місця і ролі в них українського фактору тощо. Широкою популярністю користуються його підручники для шкіл та вузів. Чільне місце в науковому доробку вченого- посідають методологічні розробки, присвячені істо-ричній науці в Україні, проблемам її інтеграції у світо- вий історіографічний простір, мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальних і важливих наукових питань.
Валерій Смолій є одним із організаторів відновлення археографічної роботи в Україні. За його ініціативи перевидано низку праць видатних представників старшої генерації українських істориків. Він взяв участь у підготовці серії корпусних видань архівних документів з різних періодів і проблем національного історичного поступу. Фактично вчений стояв біля витоків відродження в Україні наприкінці ХХ ст. традиції створення історико-біографічного жанру.
Як людина широкої ерудиції, яка здатна миттєво реагувати на запити сьогодення й прогнозувати перспективи майбутнього української історичної науки, Валерій Смолій велику увагу приділяє формуванню української медієвістичної і новістичної школи, сприяє розширенню предметного поля досліджень в царині новітньої історії України, активізації джерелознавчих та історіографічних студій, розвитку спеціальних історичних дисциплін.
1995 року вчений обирається дійсним членом Національної академії наук України, 1998 р. стає членом Президії Національної Академії Наук України, з 1997 р. входить до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. У 1997-1999 рр. він обіймає посаду віце прем'єр-міністра України з питань гуманітарної політики.
За значний особистий внесок у розвиток історичної науки Валерія Смолія нагороджено "Відзнакою Президента України" (1996 р.), орденами князя Ярослава Мудрого V (1999 р.) та ІV (2004 р.) ступенів, орденом "За заслуги" ІІ ступеня (2006 р.). За кожною з цих нагород стоять висока внутрішня самодисципліна й самовіддача, сумлінність щодо взя- тих на себе зобов'язань, здатність щедро імплантувати свої ідеї в досягнення учнів і колег.