БОШИЦЬКИЙ
Юрій Ладиславович

ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Кандидат юридичних наук, професор, заступник голови Київської регіональної організації Спілки юристів України, голова Комітету з питань етики і регламенту демократичної Спілки угорців України.

Народився 29 вересня 1959 р. в Ужгороді. Після закінчення у 1985 р. юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка працював консультантом, головним консультантом Міністерства юстиції УРСР.
З 1986 р. – в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті.
У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Основні напрями наукової діяльності пов'язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності. Предметом його досліджень є питання гармонізації законодавства України в сфері інтелектуальної власності з міжнародним законодавством.
Науковий доробок Ю. Л. Бошицького налічує понад 140 наукових праць. Він є автором багатьох статей шеститомної Юридичної енциклопедії та Великого енциклопедичного юридичного словника. Найбільш вагомими є роботи: ''Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики'', ''Право інтелектуальної власності'' (розділ) у двотомному підручнику ''Цивільне право України''. Науково-практичний коментар до Цивільного Кодексу України, навчальний посібник ''Право інтелектуальної власності''. Брав участь у розробленні Книги четвертої Цивільного Кодексу України. Є одним з авторів проекту Закону України ''Про наукові відкриття''.
З 2001 р. керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.


Ю. Л. Бошицький, почесний ректор Ю. С. Шемшученко
та член-кореспондент НАН України В. І. Семчик


Очолив у 2002 р. Ужгородську філію навчально-консультативного центру КУП НАН України в Ужгороді. В 2005 р. Юрій Ладиславович був призначений проректором з наукової та адміністративної роботи Київського університету права НАН України. У липні 2006 р. став виконуючим обов'язки ректора університету.
Ю. Л. Бошицький активно сприяє створенню національної української школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом молоді дослідники готують кандидатські дисертації з різних аспектів права інтелектуальної власності.
Юрій Ладиславович заснував мистецько-правовий проект для студентів-правознавців, і митців – ''Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва'', в рамках якої проводяться виставки майстрів пензля в кращих картинних галереях м. Києва та зокрема в Університеті.
Спілка юристів України удостоїла Ю. Л. Бошицького спеціальної відзнаки за збірник наукових праць ''Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики''. За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей, його відзначено премією ім. Ярослава Мудрого.
Ю. Л. Бошицький удостоєний Почесної грамоти Президії НАН України, Грамоти Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, ювілейної медалі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. Нагороджений Почесними грамотами: Спілки юристів України, Міністерства освіти і науки України, Посольства Угорської Республіки в Україні; нагрудним знаком ''Відмінник освіти України''.
Юрій Ладиславович займає активну громадянську позицію. Він є науковим консультантом Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, членом Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України, членом науково-методичної комісії з права МОН України.


Київський університет права Національної академії наук України – правонаступник Вищої школи права, створеної у 1995 р. Це єдиний у нашій державі навчально-науковий комплекс європейського зразка, який підпоряд-кований Національній академії наук України, де на високому професійному рівні, враховуючи новітні досягнення юридичної науки, готують юристів ХХІ ст.
Київський університет права НАН України є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації.
За результатами незалежного міжнародного оцінювання, проведеного кафедрою ЮНЕСКО, університет увійшов до 10 кращих вузів країни серед 200 інших.
Університет має право навчати іноземних громадян. Структурні підрозділи працюють у містах Рівному та Ужгороді. Напрями підготовки фахівців: право, міжнародні відносини. Спеціальності: правознавство, міжнародне право.
Університет здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців-юристів за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів ''бакалавр'', ''спеціаліст'', ''магістр'' (денна, заочна та дистанційна форми навчання).
Спеціалізації: цивільне та трудове право; правове забезпечення підприємницької діяльності; суд, прокуратура, адвокатура; теорія та історія держави і права; конституційне, адміністративне та фінансове право; міжнародне та європейське право.
В університеті діють: відділення другої вищої освіти, кафедра військової підготовки, магістратура та аспірантура.
Заочно-дистанційна форма підготовки фахівців здійснюється з використанням інтернет-технологій і мультимедійних систем. Діє електронна науково-освітня база, сучасний комп'ютерний клас.


Заступник міністра юстиції І. Ємельянова, в. о. ректора
Ю. Бошицький, народний депутат України М. Оніщук


Викладачами університету підготовлено та видано понад 200 навчальних посібників та монографічних досліджень у різних галузях права.
В університеті працюють наукові студентські гуртки, факультативи з іноземних мов, студентське правниче наукове товариство. До наукових досліджень разом з викладачами та аспірантами залучаються і студенти. Започатковано традицію щорічного проведення міжвузівських та міжнародних студентських наукових конференцій як у столиці, так і в інших містах країни.
Навчальний заклад видає науково-теоретичний журнал ''Часопис Київського університету права'', де мають публікації і викладачі, і студенти.
Керівництво університету сприяє всебічному розвитку особистості правознавців, підтримує студентське самоврядування, всіляко підтримує студентські суботники, запроваджує спортивні змагання, заохочує художню самодіяльність.
У вузі функціонують: театральна студія ''Версії'', клуб бального і спортивного танцю, секції боксу, футболу, волейболу, регбі, шейпінгу.
Особлива увага приділяється розвитку наукових зв'язків із провідними юридичними вузами Європи. Це дає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, спільно досліджувати наукову проблематику, проводити науково-практичні конференції, стажуватися в зарубіжних вузах, публікуватися в іноземних наукових виданнях тощо.
У вузі запроваджені майстер-класи провідних українських та зарубіжних правознавців. Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, Маючи значний досвід викладацької роботи, науковці прагнуть передати свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального закладу, де є реальна можливість здобуття знань і досвіду за новою формою навчання на базі оптимального поєднання академічної освіти та науки.


Юрій Бошицький, Олександр Мельниченко та випускники-магістри університету
Логос Україна         БЕРЕЖНА Ірина Григоріївна         Зміст         БЕДЬ Віктор Васильович