СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дзюблик Ірина  Володимирівна

Дзюблик

Ірина Володимирівна

Завідувач кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор

За заслуги в розвитку охорони здоров’я, впровадження нових методів діагностики й лікування, високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» (2008).
Професор Ірина Дзюблик є провідним фахівцем у галузі медичної вірусології. Під її керівництвом розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я України цілу низку оригінальних методик, методичних підходів та сучасних технологій у лабораторну діагностику актуальних інфекційних захворювань людини. Народилася 23 січня 1952 р. у м. Києві в ро­дині службовців. У 1971 р. вступила на са­нітарно-гігієніч­ний факультет Київського ме­дичного інституту імені О. О. Бого­мольця, який закінчила з відзнакою в 1977 р. Науковий шлях Ірина Володимирівна розпочала в Київському НДІ інфекційних хвороб, до аспірантури якого вступила в 1977 р. за рекомендацією вченої ради Київського медичного інсти­туту імені О. О. Богомольця. Після успішно­го закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником

ла­бораторії загальної вірусології Київського НДІ інфекційних хвороб, епідеміології і мікробіології імені академіка Л. В. Громашевського МОЗ України. У 1985 р. була обрана за конкурсом старшим науковим співробітником ЦНДЛ Київського інсти­туту вдосконалення лікарів (нині — Націо­нальна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Із 1988 до 1993 рр.— старший викладач кафедри вірусології, а з 1993 по 1998 рр. — доцент кафедри вірусології. Із 1998 р. обіймала посаду професора кафедри ві­русології й ученого секретаря, а з 2002 р. очолює кафедру вірусології. Учителями та натхненниками Ірини Володимирівни були член-кореспондент НАН та НАМН України Фролов Аркадій Федорович та перший завідувач кафедри вірусології, ректор Київського державного інституту вдосконалення лікарів Гирін Віталій Миколайович. Обидва заслужені діячі науки й техніки Украї­ни зі ступенем доктора медицини. Професор І. В. Дзюблик є офіційним експертом Clinical Research Foundation EEU з питань вірусології та інфекційних захворювань, членом Американського товариства мікробіологів. Багато років належить до редакційних рад фахових видань. У доробку вченої — понад 450 наукових публікацій, 22 методичних рекомендацій та інформаційних листів, 2 монографії, 21 підручник та навчальний посібник для студентів медичних ВНЗ й університетів. Науково-практичні розробки захищені 14 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. За її керівництва й консультування захищені 5 кандидатських дисертацій та виконується одна докторська. Складовою плідної наукової та педагогічної діяль­ності І. В. Дзюблик є членство в багатьох учених радах. Вона — голова проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика «Вірусологія, мікробіо­логія та епідеміологія», спеціалізованої вченої ради при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАН України, спеціалізованої вченої ради в НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ Украї­ни. Протягом останніх років входить до Координацій­ної ради з питань забезпечення виконання наукової частини «Національної програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», Національного сертифіка­ційного комітету з поліомієліту, Національного сертифікаційного комітету з кору та червінки. І. В. Дзюблик — учена та педагог за покликанням. Їй не зраджує творча наснага й праце­здатність, вона не перестає сама вчитися та навчати колег, щедро передає свій багатий досвід молодим колегам, плекає свій духовний світ і гарт до відкриття нового.