СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Моргун Володимир Васильович

Моргун

Володимир Васильович

Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня

Народився у селянській родині 10 березня 1938 року в с. Новоселиця Чигиринського району Черкаської області. Закінчив Знам’янський сільськогосподарський технікум (1958) та агрономічний факультет Української сільськогосподарської академії (1963). За відмінні успіхи у навчанні був удостоєний стипендії ім. В.І. Леніна. У 1964–1967 роках навчався в аспірантурі УСГА за спеціальністю «Генетика». З 1974 року Володимир Васильович заві-дував відділом експериментального мутагенезу в Інституті молекулярної біології і генетики АН УРСР. У 1986 році обраний директором Інституту фізіології рослин АН УРСР, який після об’єднання з генетичними відділами Інституту молекулярної біології і генетики реорганізував в Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Від 2009 року В.В. Моргун — академік-секретар Відділення загальної біології НАН України. У 42 роки науковець захистив докторську дисертацію, у 47 його було обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а в 52 — академіком АН УРСР. В.В. Моргун — широко відомий у наукових колах світової громадськості вчений, видатний селекціонер, праці якого присвячені дослідженням у галузі генетики і селекції рослин, генетичної інженерії, біотехнології та фізіологічної генетики, розробці теорії індукованої мутаційної мінливості рослин. Головним напрямом досліджень Володимира Васильовича було і залишається генетичне поліпшення найважливіших для України сільськогосподарських культур — пшениці та кукурудзи. Учений розвинув теорію індукованої мутаційної мінливості та обґрунтував новий напрям генетичного поліпшення рослин – мутаційну селекцію. Йому належить пріори-тет в установленні мутаційної активності низки хімічних речовин і фізичних чинників, у тому числі й факторів навколишнього середовища. В.В. Моргун розкрив генетичну природу мутацій, створив унікальні форми рослин, які ознаменували розвиток окремих напрямів генетико-селекційних досліджень. Загального визнання набули його праці з питань теорії і методів гетерозисної селекції кукурудзи, створення нового типу напівкарликових сортів озимої пшениці, які поклали початок «зеленій революції» в Україні. Йому належить першість у розробці методів практичного використання індукованих мутантів, а також у розвитку наукових основ ведення насінництва мутантних сортів сільськогосподарських культур. Титанічна працездатність та вироблена багаторічним досвідом інтуїція дозволили Володимиру Васильовичу створити 98 сортів і гібридів рослин. Уперше за всю історію Державного сортовипробування України сорти селек- ції В.В. Моргуна Смуглянка, Золотоколоса та Фаворитка сформували рекордний урожай зерна в 115–124 ц/га. У виробничих умовах (фермерське господарство «Ладіс» Черкаської області) сорт Фаворитка забезпечив урожай зерна 131,8 ц/га на площі 136 га. Це рекордний урожай зерна пшениці за всю багатовікову історію України. Сорти озимої пшениці, жита, тритикале, гібриди кукурудзи, створені В.В. Моргуном, вже 29 років висіваються на полях України та країн СНД, посівні площі яких у різні роки становили від 1 до 5,5 млн га, що є вагомим внеском у вирішення продовольчої безпеки держави. На сьогодні очолюваний академіком В.В. Моргуном Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вийшов на принципово новий рівень впровадження наукових розробок у виробництво. Інститут став флагманом Національної академії наук із наукових розробок для вирішення проблем аграрного сектору.

В.В. Моргун започаткував нову форму знайомства з розробками Інституту — Міжнародну науково-практичну конференцію «День поля» та виступив ініціатором створення спільно зі швейцарською фірмою Сингента «Клубу 100 центнерів», який є школою новітніх агротехнологій. Створена науковцем колекція цінних зразків пшениці і кукурудзи Інституту визнана національним надбанням. За його ініціативою спільним наказом Президії НАН України та Міністерства агропромислової політики України була створена мережа базових господарств Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у різних агрокліматичних зонах, метою якої є вирощування високоякісного насіння та впровадження у сільськогосподарське виробництво країни нових високопродуктивних сортів озимої пшениці і гібридів кукурудзи селекції Інституту.

Академік В.В. Моргун зробив вагомий внесок у скарбницю наукових знань. Загальний науковий доробок складає понад 480 друкованих праць, у тому числі 6 монографій та понад 100 авторських свідоцтв і патентів. Володимир Васильович є головним редактором ряду фундаментальних наукових видань з генетики, селекції і фізіології рослин. Вчений підтримує тісні творчі зв’язки з зарубіжними колегами, бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві з установами ближнього і дальнього зарубіжжя. Професор В.В. Моргун — засновник і керівник широковідомої наукової школи з експериментального мутагенезу та теоретичних основ селекції рослин. Під його керівництвом захищено 16 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Багато сил та енергії вчений віддає науково-організаційній діяльності. Він координує наукові дослідження з питань фізіології, генетики і селекції рослин. Протягом багатьох років був заступником академіка-секретаря і членом Бюро, а зараз є академіком-секретарем Відділення загальної біології НАН України, членом Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при РНБО України, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Колегії Мінагрополітики, Експертної ради Державної служби з охорони прав на сорти рослин. Президент Українського товариства фізіологів рослин, неодноразово обирався президентом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. В.І. Вавилова, є головою спеціалізованої ради Інституту фізіології рослин і генетики НАН України із захисту докторських і кандидатських дисертацій, головним редактором журналу «Физиология и биохимия культурных растений», членом редколегій серії фахових біологічних журналів. Високі досягнення В.В. Моргуна у розвитку вітчизняної науки принесли йому заслужений авторитет і повагу. За визначні особисті заслуги перед Українською державою у створенні і широкому впровадженні високопродуктивних сортів зернових культур, багаторічну плідну наукову та громадську діяльність 2008 року указом Президента України йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави. Володимира Васильовича нагороджено орденом «Знак Пошани», орденом Жовтневої Революції, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Знак Пошани» Мінагрополітики та Київського міського голови, почесними грамотами президента НАН України та численними медалями, дипломами і грамотами. В.В. Моргун — двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1982, 1997) та Державної премії СРСР (1986), премії президентів академій наук України, Білорусі і Молдови (2002), премії ім. В.Я. Юр’єва НАН України. Він обраний почесним академіком Угорської академії наук, почесним професором ряду ВНЗ України. В останні роки В.В. Моргуном вирішуються питання продовольчої безпеки держави та відстоювання її інтересів і незалежності у галузі селекції рослин і насінництва, створення та широкого впровадження нових перспективних сортів озимої пшениці й гібридів кукурудзи в аграрний сектор країни. Як зізнається Володимир Васильович: «Змістом мого життя було і залишається бажання нагодувати людей України і всього світу хлібом у широкому розумінні цього слова, який робить людей заможними, політиків — впевненими, а держави — могутніми». Син і донька — джерело наснаги для майбутніх звершень Володимира Васильовича.