СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Соколенко Ольга  Леонідівна

Соколенко

Ольга Леонідівна

Декан юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор

Ольга Леонідівна народилася 21 травня 1974 р. у с. Мала Сейдеменуха (Штерендорф) Великоолександрів­ського району Херсонської області. Свій шлях у Дніпровському націо­нальному університеті (ДНУ) імені Олеся Гончара розпочала ще в 1992 р. як студентка-першокурсниця Дніпропетровського державного університету, у 1997 р. закінчила його юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», у 1998 р. — магістратуру. Науково-педагогічну діяльність розпочала в 1998 р. в альма-матер. Працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом. З 2009 до 2014 рр. обіймала посаду завідувача кафедри адміністративного та кримінального права. У 2007–2014 рр. очолювала юридичну клініку університету. Нині працює деканом юридичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара, що відзначив своє сторіччя. Науковий шлях Ольги Леонідівни бере початок у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави та права імені В.М. Корецького НАН України. У 2004 р. вона за­хистила кандидатську, а у 2013 р. — докторську дисертації за спеціальністю «Адміністративне право й процес; фінансове право; інформаційне право». Її дослідницькі здобутки присвячені пам’яті наукового консультанта, доктора юридичних наук, академіка НАН України В.Б. Авер’янова.

Коло наукових інтересів Ольги Леонідівни — адміністративне право, адміністративна юстиція, захист прав громадян. Видала понад 150 наукових та науково-­методичних праць, серед яких два навчальних посібники, дві індивідуальні монографії та 5 колективних монографій. Виступила співавтором «Великого енцикло­педичного юридичного словника» за редак­цією академіка НАН України Ю.С. Шемшу­ченка. Під керівництвом Ольги Соколенко успішно захищено одну докторську та 7 кандидатських дисертацій. Науковець є членом ученої ради ДНУ імені Олеся Гончара, головою вченої ради юридичного факультету, членом секції Наукової ради Міністерства освіти та науки України за фаховим напрямом «Право», членом робочої групи МОН України з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Право», головним редактором редакційної колегії наукового збірника «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Багато разів здійснювала акредитаційні експертизи за наказами МОН України. Крім того, на громадських засадах виконує обов’язки заступника голови Асоціації українських правників у Дніпропетровській області. За час науково-­педаго­гічної діяльності Оль­га Лео­нідівна нагороджена низкою відзнак, ­зокрема грамотами ДНУ імені Олеся Гончара, Дні­про­пе­тров­­ської обласної дер­жав­ної адміністрації, Го­лов­­ного територіально­го управлін­ня юстиції в Дні­про­петров­ській об­лас­ті та міського голови м. Дніпро. Рушійною силою усіх по­чи­нань О. Соколенко є жит­тє­ве кредо наставника — В.Б. Авер’янова: «Non progredi est regredi» («Не йти вперед — значить іти назад»).

OLHA L. SOKOLENKO
Dean of the Faculty of Law, Oles Honchar Dnipro National University, DSc (Law), Professor.
Legal specialisation: administrative law, administrative justice, protection of citizens’ rights.