СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Шило Андрій Іванович

Шило

Андрій Іванович

Прокурор міста Ірпеня

Шило Андрій Іванович народився 12 жовтня 1981 року. У 2004 році закінчив Донецький національний уні­верситет. Кар’єру юриста Андрій Іванович розпочав ще під час навчання – в 2001 р. на посаді юрисконсульта юридичного відділу. Розгледівши у молодому спеціалісті неабиякий хист до юридичних наук, його було переведено на посаду заступника начальника юридичного відділу. Згодом А. Шило своє життя вирішив пов’язати із правоохоронними органами. В липні 2002 р. – він поступає під юрисдикцію прокуратури Донецької області, де його призначають старшим слідчим прокуратури м. Слов’янська. На цій посаді він зарекомендував себе як прекрасний фахівець, який звик всі свої справи доводити до логічного завершення. В червні 2007 р. призначений прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю відповідного управління. 2008 р. Андрій Іванович був переведений до прокуратури м. Севастополя, де отримав призначення на посаду заступника прокурора Ленінського району м. Севастополя. І тут він проявив себе професійним, обізнаним в тонкощах юриспруденції фахівцем, принциповим, чесним та сумлінним працівником. З грудня 2011 р. новим місцем роботи стала прокуратура м. Києва А. Шила призначено першим заступником прокурора Деснянського району м. Києва. Тут він проявив себе як висококваліфікований юрист, здібний організатор, відданий справі працівник, який вдумливо та виважено підходить до прийняття рішення та самокритичний в оцінці своєї роботи В кінці 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», яким вперше затверджено текст Присяги працівника прокуратури, і вже на початку 2011 року Андрій Іванович приймає Присягу. Її зміст повністю співпадає із життєвою позицією правоохоронця. Адже, вступаючи на службу в прокуратуру, він присвятив свою діяльність служінню Українському народові і Українській державі. І пізніше всім своїм трудовим шляхом, своєю роботою А. Шило підтвердив, що сумлінне виконання своїх службових обов’язків, утвердження верховенства права, законності та правопорядку, захист прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави – не просто слова, а його поклик. Результатом постійного вдосконалення своєї професійної майстерності стало переведення Андрія Івановича в квітні 2011 року до органів прокуратури Київської області – він був призначений прокурором Макарівського району строком на п’ять років. На цьому місці роботи він зарекомендував себе як неупереджений та справедливий прокурор, а у колективі – як розсудливий, толерантний керівник. У вересні 2011 р. його призначено прокурором міста Ірпеня строком на п’ять років.

Андрій Іванович з гідністю несе високе звання правоохоронця. Добре знаючи всі ділянки прокурорсько-слідчої роботи, А.І. Шило вміло організовує роботу підлеглих працівників по всіх напрямках прокурорського нагляду, спрямовує їх роботу на суворе дотримання Закону України «Про прокуратуру» та виконання вимог наказів Генерального прокурора України. Ним організовано проведення семінарів та заслуховування на оперативних нарадах молодих спеціалістів про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. А.І. Шило має глибокі теоретичні знання, які вміло застосовує на практиці. Грамотний, сумлінний керівник, вимогливий до себе і підлеглих працівників.

У роботі проявляє ініціативу та принциповість, працює над підвищенням свого професійного та загальнокультурного рівня, того ж вимагає від підлеглих. Користується повагою та авторитетом серед працівників прокуратури та правоохоронних органів. Андрій Іванович – наполегливий у досягненні поставленої мети, здатний відстояти свою точку зору, він націлює працівників на своєчасне і принципове реагування на порушення закону, реальне їх усунення, поновлення порушених прав громадян. А.І. Шило має здібності до наукової роботи та є здобувачем наукового ступеня кандидата юридичних наук Національної академії прокуратури України. Використовуючи практичні навички для наукової діяльності, Андрій Іванович пише дисертаційне дослідження на тему «Методика розслідування хабарництва в контексті нового антикорупційного законодавства України». Його науковим керівником є професор кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Генеральний прокурор України, Державний радник юстиції України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України В.П. Пшонка. В своїй науковій праці А. Шило проводить соціально-правовий та історичний аналіз хабарництва в контексті нового антикорупційного законодавства України, вивчає криміналістичну характеристику хабарництва з урахуванням нового законодавства України про корупцію. Ним опубліковано низка статей у наукових виданнях: «Поняття корупційних правопорушень в світлі нового антикорупційного законодавства», «Криміналістична характеристика предмету посягання при хабарництві в світлі нового антикорупційного законодавства», «Типовий механізм хабарництва як основа розробки його криміналістичної характеристики», «Криміналістичне розуміння корупції та її співвідношення з хабарництвом з точки зору їх історичних витоків та нового антикорупційного законодавства» тощо. Андрій Іванович готує доповіді та публікує тези у збірниках матеріалів конференцій. Зокрема, він – активний автор ГО «Центр правових наукових досліджень», що є некомерційним недержавним об’єднанням вчених-юристів, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної науки в Україні.

Використовуючи матеріал розслідування кримінальних справ за злочинів, пов’язаних із хабарництвом; анкетування слідчих прокуратури з питань розслідування хабарництва, А.І. Шило проводить узагальнення слідчої та судової практики, Зокрема, в одній із наукових статей «Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва», юрист досліджує новели законодавства України в сфері протидії корупції та їх вплив на структуру криміналістичної характеристики хабарництва як прояву корупції, що обумовлює удосконалення криміналістичної методики розслідування хабарництва. Він зазначає, що вказані зміни в законодавстві відобразяться на криміналістичній характеристиці хабарництва, що в свою чергу потребує розробки нових та удосконалення існуючих криміналістичних прийомів та методів розслідування даного виду злочинів, які складають методику розслідування хабарництва як основного прояву корупції. Визначення ж законом Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів як координаторів діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції вимагають орієнтації дослідження саме на органи прокуратури. Андрій Іванович має тверду життєву позицію та захоплюється авіацією, мотоспортом, багато подорожує.