СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Національна академія прокуратури України — єдиний вищий навчальний заклад органів прокуратури України. Має ІV рівень державної акредитації. Академію було створено постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1582 на базі Інституту Генеральної прокуратури України з підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності. За вагомий внесок у розвиток національної освіти і юридичної науки, враховуючи загальнодержав­не й міжнародне визнання результатів діяльності, Указом Президента України від 25 жовтня 2007 р. № 1013/2007 Академії було надано статус національної. Структурно Національна академія прокуратури України складається з трьох інститутів (Інституту підготовки кадрів, Інституту підвищення кваліфікації кадрів, Науково-дослідного інституту) та 11 відділів. Використовуючи новітні підходи та технології в освіт­ній і нау­кові галузях та потреби практичної діяльності органів прокуратури України, Академія здійснює підготовку фа­хів­ців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» (200 осіб за денною та 150 осіб за заочною формами навчання) та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (900 осіб щорічно), шляхом проходження навчання та участі у науково-практичних­ семінарах.

68

Окрім того, в Академії діє аспірантура денної та заоч­ної форм навчання за трьома науковими спеціальностями: 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 — кримінальний процес; криміналістика, судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність; 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура. За цими спеціальностями функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук. Вчена рада Академії має право приймати рішення щодо присвоєння вченого звання доцента та професора. На навчання до Академії за результатами вступного випробування на конкурсних засадах зараховуються особи, які мають дипломи бакалаврів права. Програма підготовки кадрів є глибоко спеціалізованою, більшість у ній становлять навчальні дисципліни прокурорської спрямованості. Навчання здійснюється винятково за державним замовленням. У проведенні навчальних заходів зі слухачами беруть участь досвідчені працівники Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного та районного рівнів, керівні працівники державних органів влади. Якість фахової підготовки забезпечується високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного складу. Більшість викладачів і науковців мають багаторічний стаж роботи в органах прокуратури й інших правоохоронних органах, навчальних закладах або наукових установах. 22 працівники мають почесне звання «Заслужений юрист України», 2 — почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 1 — почесне звання «Заслужений працівник освіти України», 27 працівників нагороджено нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України». Для удосконалення навчального процесу, надання йому практичної спрямованості професорсько-викладацьким складом Академії постійно використовуються рішення колегії, постанови міжвідомчих і координаційних нарад Генеральної прокуратури України, прокуратур областей та організаційно-розпорядчі акти Генерального прокурора України. Невід’ємною складовою діяльності Національної академії прокуратури України є наукова робота. Вона охоплює проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, мета яких — забезпечення органічного поєднання новітніх досягнень науки з практичними потребами прокурорської діяльності та зі змістом навчального процесу. Проводяться наукові дослідження в галузі вдосконалення правової системи, реформування системи правоохоронних органів, вивчення історії прокуратури та проблемних аспектів організації її роботи, протидії злочинності. Науковці Академії постійно беруть участь у законотворчій і нормативно-правовій діяльності, в роботі науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, що сприяє практичному впровадженню результатів науково-дослідних робіт. Вони є учасниками наукових конференцій, форумів, круглих столів як в Україні, так і за її межами. Вже стало традицією проведення на базі Академії різноманітних наукових та навчальних заходів із залученням представників вітчизняних і міжнародних організацій. Останнім часом відбулися такі міжнародні науково-практичні конференції: «Реформування органів прокуратури: проблеми і перспективи», «Торгівля людьми: ефективність протидії та гарантії компенсації потерпілим», «Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному правосудді», «Актуальні проб­леми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів», «Корупційні злочини: виявлення, розслідування та судовий розгляд», «Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи» (25.11.2011). Значною подією стало також проведення в Академії 14-ї Щорічної конференції та загальних зборів Міжнародної асоціації прокурорів, участь у якому взяли представники понад 40 країн. На базі Академії було проведено близько 40 міжнародних навчально-тренінгових заходів. У 2006 р. було засноване власне періодичне науково-теоретичне видання «Вісник Національної академії прокуратури України». Це видання, згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України, було визнано фаховим у галузі юридичних наук.
Розширюються міжнародні та міжвузівські зв’язки Академії. Лише протягом останніх років її відвідали представники близько 20 зарубіжних держав.

69

Міжнародне співробітництво є одним із найважливіших напрямів роботи Національної академії прокуратури України. Встановлено двосторонні відносини з Національною школою магістратури Французької Республіки, Судовою академією Чеської Республіки, Вищою школою юстиції Республіки Грузія, Навчально-тренінговим центром для посадових осіб, судів та прокуратури Республіки Польща, Академією Генеральної прокуратури Російської Федерації, Саратовською державною академією права Російської Федерації, Інститутом підвищення кваліфікації кадрів органів прокуратури, вивчення проблем законності та правопорядку при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан імені С. Еска­раєва. На сьогодні укладено 11 угод про співпрацю, з них 6 — на міжнародному рівні та 5 — на націо­нальному. Академія у 2008 р. приєдналася до Лісабонської мережі, яка об’єднує європейські заклади, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації суддів і прокурорів. З метою виховання майбутніх прокурорсько-слідчих кад­рів у дусі підтримання найкращих професійних традицій, пошани до ветеранів та історичного минулого в Академії було створено також Музей історії прокуратури України. Музей розпочав свою діяльність на базі експозиції, що була створена в Генеральній прокуратурі України. А 22 липня 2005 р. в Національній академії прокуратури України було відкрито 2 зали музею. Експозиції музею побудовані за хронологією розвитку органів прокуратури України, за своїм профілем музей є історичним. Музей історії прокуратури України створений з метою залучення студентської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму й поваги до національних цінностей. Музей проводить дослідну роботу з питань пошуку матеріалів про історію розвитку органів прокуратури України; систематично поповнює фонди; створює стаціонарні експозиції та виставки. Ректори Академії: Богуцький В. В. (2003–2004 рр.), Сухонос В. В. (2004–2005 рр.), Середа Г. П. (квітень 2005 р. — вересень 2011 р.). Від вересня 2011 р. посаду ректора Національної академії прокуратури України посідає Дьомін Юрій Михайлович — державний радник юстиції 2 класу, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. За заслуги у захисті економічних інтересів держави та високий професіона­лізм був нагороджений нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України», Подякою за сумлінну службу в органах прокуратури I та II ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України.

70

Матеріально-технічною базою Академії є багатофункціо­нальний комплекс сучасних споруд, загальна площа якого становить понад 16 тисяч квадратних метрів. Аудиторний фонд складається з 5 лекційних зал, 20 навчальних аудиторій, з яких 11 обладнані наочними матеріалами і комп’ютерами та 3 комп’ютерних класіи. Академія має власні гуртожитки та їдальню. В Академії функціонує сучасний спортивний комплекс: футбольне поле, волейбольний та баскетбольний майданчики, тенісний корт, спортивні зали для силових фізичних вправ, занять боксом, боротьбою та фітнес-зал. З 2005 р. в Інституті підготовки кадрів Національної академії прокуратури України розпочало діяти студентське самоврядування, яке діє на підставі положення, що регламентує діяльність Загальних студентських зборів і Студентської ради. Діяльність органів самоврядування спрямована на представництво інтересів магістрантів як перед адміністрацією НАПУ, так і на міжвузівському рівні. Також органами самоврядування проводиться значна робота з культурно-масової та спортивної діяльності. У 2011 р. з ініціативи випускників і за підтримки керівниц­тва у Академії було створено громадську організацію «Асоціація випускників Національної академії прокуратури України». Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання випускників для підвищення престижу Академії та органів прокуратури України, створення умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів та співробітників Академії, реалізація навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів та програм розвитку Академії. В Асоціації встановлюється індивідуальне і почесне членство. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які закінчили Національну академію прокуратури України (Академію прокуратури України), зокрема, магістратуру, аспірантуру і докторантуру, та особи, які були і є спів­робітниками Національної академії прокуратури України. Почесними членами можуть бути відомі представники науки, культури, освіти, визначні громадські, державні і політичні діячі, а також особи, які мають заслуги перед Академією. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Правлінню Асоціації. Поєднання навчального процесу з науково-дослідницькою діяльністю в Національній академії прокуратури України дозволило створити цілісний учбово-науковий комплекс, здатний забезпечити прокуратуру України висококваліфікованими кадрами і тим самим сприяти її стабільному функціонуванню та плідній праці на славу народу України.

71