СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Шемшученко Юрій Сергійович

Шемшученко

Юрій Сергійович

академік НАН України

Народився Юрій Сергійович 14 грудня 1935 р. у місті Глухові Чернігівської (тепер — Сумської) області. З 1944 по 1954 рр. навчався у Глухівській середній школі № 2. Був студентом Глухівського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства. Строкову військову службу проходив з 1954 до1957 р. Був студентом юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1957–1962 рр.). Ю. С. Шемшученко навчався в аспірантурі Сектору (з червня 1969 р. — Інституту) держави і права АН УРСР. Під керівництвом відомого вченого-конституціоналіста, професора А. П. Таранова. Захистив у 1979 р. докторську дисертацію на тему «Державне управління охороною навколишнього середовища в СРСР» У 1985 р. Ю. С. Шемшученко одержав звання професора, у січні 1988 р. його обрано членом-кореспондентом НАН УРСР, а в жовтні того ж року — директором Інституту держави і права АН УРСР. Юрій Сергійович очолює Раду з координації фундаментальних правових досліджень НАН України, є членом президії і академіком-секретарем Відділення екологічного, господарського та аграрного права Національної академії правових наук України. Він також є суддею Міжнародного арбітражного суду, членом Міжнародної академії астронавтики, Міжнародної академії порівняльного права і Міжнародної ради з права навколишнього середовища, почесним членом Інституту правових досліджень Польської академії наук, директором Міжнародного центру космічного права НАН України. Не тільки в Україні, а й за її межами широко відомою є школа екологічного права академіка Шемшученка. Цією проблематикою він почав займатися після завершення навчання в аспірантурі при Інституті держави і права НАН України на початку 70-х років минулого століття. До кола його наукових інтересів входять також проблеми конституційного, адміністративного, аграрного, космічного права, державного ­управління тощо. Але вчений і зараз не полишає своєї улюбленої тематики з екологічного права. У його науковому доробку близько 500 праць з екологічного права, у тому числі понад 20 індивідуальних і колективних монографій.

Під його керівництвом було підготовлено академічний підручник «Екологічне право України». Він є визначним лідером школи екологічного права, підготував десятки докторів і кандидатів юридичних наук з даної галузі знань. Чимало з них зараз стали відомими вченими-екологами, продовжують загальну справу. Це, зокрема, академік НАПрН України А. П. Гетьман та Н. Р. Малишева; член-кореспонденти цієї академії В.В. Костицький, А.Г. Бобкова та ін. Ю. С. Шемшученко підтримує тісні творчі зв’язки з вче­ни­ми-екологами Російської Федерації, Білорусії, Казахстану, США, Франції та інших країн. Був експертом Ради Європи, брав участь у підготовці Модельного кодексу з екологічної безпеки для країн Центральної та Східної Європи. Високу оцінку одержали наукові розробки вченого з проб­лем прав людини на безпечне навколишнє середовище, кодифікації екологічного законодавства, організаційного механізму охорони довкілля, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Ці розробки були покладені в основу чинного Закону України «Про охорону навколиш­нього природного середовища» та інших законодавчих актів. Зараз Ю. С. Шемшученко працює над концепцією Екологічного кодексу України та Екологічної конституції Землі. Як член делегації України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН, він неодноразово виступав у комітетах ООН з питань встановлення нового міжнародного правопорядку. Ю. С. Шемшученко є не тільки лідером науки екологічного права, а й української юридичної науки в цілому. Не випадково його обрано академіком НАН України і На­ціо­нальної академії правових наук України та іноземним членом Російської академії наук. Ю. С. Шемшученко є одним з найбільш цитованих українських академіків-гуманітаріїв за кордоном. Він вірить у те, що наука врятує світ і забезпечить достойне місце України у ньому.