СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯщук Леонід  Омелянович

Ящук
Леонід Омелянович

директор Науково-дослідного центру поштового зв’язку «Індекс», Професор кафедри мереж та систем поштового зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації та Академії зв’язку України.
Професор Леонід Омелянович Ящук є фундатором наукового напряму «Теоретичні основи поштового зв’язку» та наукової школи з проблем оптимізації поштового зв’язку. Народився 20 листопада 1933 р. в Одесі. У 1956 р. із відзнакою закінчив факультет радіозв’язку та радіомовлення Одеського електротехнічного інституту зв’язку (нині — Одеська національна академія зв’язку (ОНАЗ) ім. О.С. Попова). З 1956 до 1965 рр. обіймав інженерні посади, а з 1965 р. працює в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Протягом 40 років Леонід Омелянович завідував кафедрами обчислювальної техніки, основ автоматики та обчислювальної техніки, цифрової техніки та керуючих систем електрозв’язку, автоматизації технологічних процесів, мереж та систем поштового зв’язку. Обґрунтував доцільність створення в ОНАЗ ім. О.С. Попова спочатку факультету, а пізніше — інституту поштового зв’язку, включення в паспорт наукової спеціальності 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» проблемних задач поштового зв’язку.

Л.О. Ящук — автор понад 300 наукових публікацій, серед яких 11 монографій, книг і довідників, 11 підручників і навчальних посібників для ВНЗ, 25 методичних посібників, 212 статей, 37 доповідей на науково-технічних конференціях, 7 авторських свідоцтв СРСР на винаходи. Підготував 12 кандидатів технічних наук. Входить до складу редколегій і спеціалізованих вчених рад. Л.О. Ящуком особисто, під його керівництвом та за його участю виконано низку важливих науково-дослідних робіт, впроваджених із значним техніко-економічним ефектом. Розв’язано поставлену Джоном фон Нейманом задачу знаходження математичного сподівання протяжності ланцюжка переносів при додаванні двох чисел з випадковим розподілом цифр. Розроблено методи і алгоритми виконання арифметичних і логічних операцій в процесорах електронних цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ) з роздільними регістрами для подання порозрядних сум і порозрядних переносів. Модернізовано ЕЦОМ «БЭСМ-2» в Енергетичному Інституті Сибірського відділення АН СРСР. Розроблено методи і алгоритми розпізнавання цифрових поштових індексів у автоматичних листосортувальних машинах (АЛСМ); принципи автоматизації складання програм сортування письмової кореспонденції (ПК). Оптимізовано співвідношення автоматизованого і ручного сортування ПК; прийняття рішень у розпізнавальних системах поштового зв’язку; розроблено механізм компенсації афінних спотворень цифрових поштових індексів у розпізнавальних системах поштового зв’язку. Розроблено принципи безупинного сортування ПК в АЛСМ, автоматизації виймання листів з накопичувачів АЛСМ та упакування відсортованої ПК. Досягнуто мінімізації кількості та ємності накопичувачів АЛСМ; оптимізації зберігання ПК; переходів між програмами сортування ПК; технології оброблення ПК. Розроблено комплекс програм для формування планів прямування і розрахунків контрольних термінів пересилання ПК між республіканськими, крайовими та обласними центрами СРСР; принципи синхронізації оброблення та перевезення пошти. Розроблено схеми магістральних перевезень пошти в Україні; національну поштову індексацію України; стратегію розвитку мереж поштового зв’язку в сільській місцевості Украї­ни; нормативи доступності послуг поштового зв’язку. Визначено собівартість послуг поштового зв’язку; оптимізовано номінали та тиражі поштових марок.

Leonid O. Yashchuk
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Academician of the International Academy of Informa­tization and the Communications Academy of Ukraine.

Director of R&D Centre of Postal Service «Index», Professor of O.S.?Popov Odesa National Academy of Telecommunications. Fields of research: theoretical foundations of postal service.