СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКовбасенко Володимир  Мусійович

Ковбасенко
Володимир Мусійович

Завідувач кафедри епізоотології, паразитології і ветеринарно-санітарної експертизи Одеського державного аграрного університету (1973–2015)

Доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії економічної кібернетики.
Професор В.М. Ковбасенко — видатний вчений в галузі ветеринарно-санітарної експертизи продуктів і сировини тваринного походження, безвідходної технології, переробки забійних тварин, морських гідробіонтів в корми, засновник і керівник Одеської наукової школи ветеринарних експертів. Народився 20 вересня 1935 р. у м. Біла Церква на Київщині. У 1958 р. із відзнакою закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Вчителем вважає професора Й.С. Загаєвського, єдиного на той час ветсанексперта в Україні. Трудовий шлях почав старшим ветлікарем господарства, потім — м’ясопереробного підприємства. Після закінчення аспірантури, з 1964 р. — асистент кафедри мікробіології Одеського сільськогосподарського інституту (нині — Одеський державний аграрний університеті (ОДАУ)). Відтоді у ОДАУ плідно працював понад 50 років. У 1973 р. на базі кафедри патоанатомії заснував кафедру ветеринарно-санітарної експертизи та патоанатомії, якою керував до 2015 р.

За ініціативою Володимира Мусійовича на кафедрі створена держбюджетна лабораторія вітамінів, вперше в країні розроблена технологія використання іонізуючого опромінювання для підвищення якості кормів з відходів сільськогосподарського виробництва (1974). Створена господарсько-договірна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи з переробки технічної сировини та відходів м’ясопереробного виробництва (1975). Професор В.М. Ковбасенко увійшов до складу делегації СРСР на Всесвітньому ветеринарному конгресі (1979). За розробки з вивчення дії транквілізатора-феназепама на якість продукції тваринництва нагороджений золотою медаллю ВДНГ (1984). Підготував і видав монографію «Отходы мясокомбинатов и их использование в животноводстве», яка на той час не мала аналогів в Україні та за кордоном (1988). За співавторством В.М. Ковбасенко підготовлено і видано перший в Україні підручник державною мовою для ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації «Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринництва з основами технології і стандартизації» (1995), який доповнювався і перевидавався. Всього у доробку вченого 300 наукових праць, він є автором 20 підручників, навчальних посібників і монографій, 25 авторських свідоцтв СРСР і патентів України. Підготував понад 40 докторів і кандидатів наук. З 1971 по 1980 рр. також обіймав посаду проректора з наукової роботи, а з 1997 по 2000 рр. — проректора з навчальної роботи ОДАУ. У 1981 р. В.М. Ковбасенко (спільно з академіком В.С. Ярних) організував і очолив відділ Всесоюзного науково-дослідного інституту ветеринарної санітарії (ВНДІВС) з розробки заходів, спрямованих на охорону території СРСР від занесення інфекційних захворювань. Протягом багатьох років очолював в ОДАУ спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій, був членом спеціалізованих рад ВНДІВС Московського технологічного інституту м’ясної і молочної промисловості, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького і Одеської національної академії харчових технологій, працював в експертній групі ВАК СРСР. Досягненням та здобуткам завдячує родині, яка за словами вченого, додає натхнення в роботі та науці.

Volodymyr M. Kovbasenko
DSc (Veterinary), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Head of the Department of Epizootology, Parasitology, Veterinary and Sanitary Expertise, the Odesa State Agrarian University (1973–2015). Fields of research: veterinary and sanitary examination of products and raw materials of animal origin, non-waste technology, processing of slaughtered animals, sea hydrobionts to the fodder and its effect on the quality of animal products.