СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬІскович-Лотоцький Ростислав  Дмитрович

Іскович-Лотоцький
Ростислав Дмитрович

Завідувач кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор.
Відомий вчений Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький сформував наукову школу «Машини вібраційної та віброударної дії», визнану в Україні та за кордоном. Народився 6 червня 1947 р. у м. Чернівці, де закінчив СШ № 35 у 1965 р. В 1970 р. отримав дип­лом з відзнакою інженера-механіка Київського політехнічного інституту. Трудовий шлях почав у Вінницькому національному технічному університеті, в якому пропрацював майже 50 років. Спочатку інженером-конструктором, згодом — асистентом кафедри металорізальних верстатів та інструментів. З 1976 р. — старший викладач, з 1977 р. — доцент кафедри. У 1988–1993 рр. — професор і завідувач кафедри проектування обладнання автоматизованих виробництв. З 1993 р. обіймає посаду завідувача кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв (з 2016 р. — кафедра галузевого машинобудування). Кафедра проводить підготовку інженерів-конструкторів для різних галузей машинобудування. Як результат, випускники факультету працюють на провідних підприємствах країни. З 1974 р. — кандидат технічних наук, з 1987 р. — доктор технічних наук. Обидва захисти відбулися у спецраді

Московського вищого технічного училища ім. М. Баумана. Докторська дисертація «Основи теорії розрахунку і розробка процесів і обладнання для віброударного пресування заготовок виробів із порошкових матеріалів», згодом стала основою для створення наукової школи. Нині Ростислав Дмитрович здійснює науково-дослідну та конструкторську роботу з теорії розрахунку і розробки вібраційних процесів та обладнання з гідроімпульсним приводом, виробництва енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і паро генерації. В результаті розроблені: нові конструкції установок віброабразивної обробки та поверхневого шару металевих виробів. Розроблені теоретичні основи процесів високотемпературного розкладання i окислення токсичних компонентів відходів з подальшим очищенням викидів та ефективним використанням теплової енергії. Він є автором понад 500 наукових праць (монографій, навчальних посібників, статей, патентів та авторських свідоцтв) основні з яких: «Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування» (2006), «Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві» (2007), «Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин» (у співавторстві, 2008), «Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів» (2012) та навчальні посібники «Приводи автоматизованого устаткування» (2002), «Обладнання та транспорт механообробних цехів» (2006), «Зубо- та різьбооброблювальні металорізальні верстати» (2008), «Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів» (2012), підручник «Історія інженерної діяльності» (2003). Співавтор Енциклопедії Машинобудування «Машины и оборудование кузнечно-штамповочного и литейного производства» Т. IV 4, 2005. Серед виробничих впроваджень та наукових розробок: вібраційний високочастотний пристрій для розвантаження і очищення кузовів автомобілів-самоскидів, установка з отримання металевих порошків, установка для утилізації відходів, які широко використовуються у різних галузях. Має чудову сім’ю. Дружина Віра Михайлівна — акушер-гінеколог, донька Наталія Ростиславівна Веселовська — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрного вишу. Онук Ярослав — аспірант.

Rostyslav D. Iskovych-Lototskyi
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Engineering Branch, Machine Building and Transport Faculty, Vinnytsia National Technical University. Fields of research: theory of calculation and development of vibration processes and equipment; production of energy sources from organic waste using the technology of phase separation, pyrolysis, gas and steam generation.