СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯкименко Юрій  Iванович

Якименко
Юрій Iванович

Перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Академік HAH України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки.
Академік Юрій Іванович Якименко зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної електроніки та інформатики, підготовку висококваліфікованих фахівців для цієї галузі. Наукові досягнення мають широке міжнародне визнання. Народився 20 березня 1945 р. у Києві. Із золотою медаллю закінчив школу, із відзнакою — факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту. У 1972 р., після аспірантури, розпочав у виші викладацьку діяльність: асистент, доцент, професор. У 1983 р. очолив факультет електронної техніки, з 1985 р. — завідувач кафедри мікроелектроніки цього факультету, а з 1992 р. — перший проректор КПІ. Наукова діяльність присвячена дослідженню актуальних фізико-технічних проблем, пов’язаних з розробкою та використанням електронних компонентів і систем для енергетики. Одним з головних досягнень є розвиток нового наукового напряму

зі створення приладів і пристроїв на основі п’єзо- і сегнетоелектричних матеріалів. Ю. І. Якименко створив моделі нового класу із якісно новими характеристиками, винаходи захищені 35 авторськими свідоцтвами та патентами. У 1995 р. на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» за його ініціативи засновано Науково-дослідний інститут прикладної електроніки, нині — одна з провідних організацій в галузі розробки електронних компонентів, приладів і систем для енергетики, що реалізуються на вітчизняній технологічній базі та є конкурентоздатними на світових ринках. Це високочутливі датчики, високоефективні фотоперетворювачі енергії, сонячні автономні системи електроживлення, силові промислові електронні системи та інше. Інститут єдиний в Україні розробляє та виготовляє п’єзоелектричні двигуни та приводи на їх основі, захищені більш як 50 патентами в провідних країнах світу. Ю. І. Якименко — автор і співавтор понад 250 наукових праць, серед них 12 монографій, 12 підручників і 3 навчальні посібники. Значну частину праць опубліковано в закордонних наукових виданнях. Підготував 9 докторів і 27 кандидатів наук. Нагороджений орденами «Дружби народів» та «За заслуги» III, ІІ, І ступенів. Він є лауреатом Державних премій України в галузі науки і техніки за створення нового класу п’єзоелектричних приладів (1987) та компонентної бази високоефективних мікрохвильових систем (2004), а також премій HAH України ім. І. М. Францевича (1995) та ім. С. О. Лєбєдєва (2003). Протягом багатьох років очолював експертну раду ВАК України з електроніки, радіотехніки і телекомунікацій, є заступником голови Акредитаційної комісії України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Вченого запрошували читати лекції в зарубіжних університетах, він входить до складу оргкомітетів авторитетних міжнародних конференцій, є членом Міжнародної академії наук вищої школи, почесним членом Інституту інженерів електротехніки та електроніки США. Крім того, він відомий як експерт з наукових та освітніх програм Комісії Європейського співтовариства, є координатором міжнародних проектів, зокрема з приєднання комп’ютерно-інформаційної мережі України до європейської мережі GEANT.

Yurii I. Yakymenko
Academician of NAS of Ukraine, DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

First Pro-Rector of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: physics of electronic materials; analysis and synthesis of electronic components and systems for power; development of devices for conversion, transmission, storage, recycling of electricity and energy flow management.