СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТроцишин Iван  Васильович

Троцишин
Iван Васильович

Професор кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, академік Міжнародної академії інформаційних технологій.
Іван Васильо­вич Троцишин — провідний дослідник у галузі вимірювальної техніки. Народився 2 квітня 1959 р. у с. Гутисько-Ту­р’ян­ське на Львівщині. Закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут. Навчання продовжив в аспірантурі, у виші пройшов становлення від інженера до старшого наукового співробітника. З 1990 р. працював у Хмельницькому технологічному інституті. Обіймав посади старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій. З вересня 2012 р. — професор кафедри теорії електричного зв’язку ім. А. Г. Зюко. З травня 2014 р. — професор кафедри волокнисто-оптичних ліній зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. Сфера наукових інтересів — розробка вимірювальної техніки для наукових досліджень та виробництва, зокрема, фазочастотні вимірювання та перетворення параметрів радіосигналів. Розробив ряд кумулятивних фазометрів, вимірювальних перетворювачів

для інтерферометричних систем вторинного еталону малих довжин для субмікронних технологій (використовується у еталоні нанометра Росії), системи контролю плазмового шнура в камері термоядерного ректора ТОКАМАК-ТСП, апаратури та пристроїв спеціального призначення. Іван Троцишин заклав основи принципово нового наукового напряму — «Квантова теорія вимірювального перетворення фізичних величин», де в рамках вимірювання та перетворення фазочастотних параметрів радіосигналів вперше довів, що можливо одночасно в 10–100 разів підвищувати точність і швидкодію вимірювання порівняно із класичними методами. Запропонував нові підходи до побудови цифроаналогових та аналого-цифрових перетворювачів із використанням всіх можливих (квантових значень) шкали вимірювального перетворення (Атенюатор-подільник Троцишина). Відкрито новий напрям створення програмованих ЦАП (АЦП) структур на кристалі із адаптованими та програмованими параметрами, яким немає аналогів у світі. Під керівництвом Івана Троцишина виконано 10 науково-дослідних госпдоговірних і держбюджетних робіт. Створив наукову школу, підготував 8 кандидатів наук, 12 магістрів. Член двох докторських спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Автор понад 300 наукових праць, 10 з яких включено у Scopus, в тому числі 2 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник, більше 85 наукових статей, 20 авторських свідоцтв (СРСР), 7?патентів України. З 1992 р. організовував та провів 13 міжнародних науково-технічних конференцій «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Ініціатор створення та головний редактор (з 1997 р.) міжнародного науково-технічного журналу «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Вчений секретар Хмельницького регіонального відділення УТА (з 1998 р.), член правління Хмельницького обласної організації «Науково-технічного товариства радіоелектроніки та зв’язку», член редколегії низки наукових журналів. Нагороджений медаллю УТА «За досягнення» та орденом «За заслуги», грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності із врученням почесного знаку «Творець». Виховав сина Михайла, доньок Наталію та Маргариту, має онука Дмитра.

Ivan V. Trotsyshyn
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Ukrainian Technological Academy, Academician of the International Academy of Information Technology.

Professor of the Department of Fibre-Optic Communication Lines, Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popov. Research areas: development of measuring equipment for research and industry, in particular phase-frequency measurement and conversion of radio signal parameters. He laid the foundations of a new scientific direction — «Quantum theory of measuring conversion of physical quantities».