СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСолтис Михайло  Миколайович

Солтис
Михайло Миколайович

Професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Доктор хімічних наук, професор.
Досвідчений вихователь і педагог, вчений, який уміє бачити перспективи розвитку нових наукових напрямів і залучати до їхнього вирішення широке коло молодих дослідників. Особистість, яка своєю присутністю вносить у людські взаємини атмосферу довіри, щирості та доброзичливості — Михайло Миколайович Солтис. Народився науковець 19 листопада 1936 р. на Лемківщині в с. Завої Сяніцького повіту (Польща). У 1946 р. родина переїхала в Україну та поселилася в с. Богданівка Тернопільської області. У 1955 р. вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка на хімічний факультет, який закінчив з відзнакою. З 1956 р. працював у науковому гуртку кафедри фізичної і колоїдної хімії, де успішно займався науковою роботою під керівництвом доцента І. Й. Малєєва та професора О. І. Юрженка. З роками склалося, що з кафедрою поєднав життєвий і професійний шлях. Кандидатську дисертацію «Адгезія і адсорбція полімерів ефірів акрилової і метакрилової кислот на скляній поверхні» захистив у 1966 р. Захист докторської відбувся у 1982 р., тема дослідження —

«Адсорбція макромолекул на високодисперсних адсорбентах». У 1966–1967 рр. М. М. Солтис викладав на кафед­рі фізичної та колоїдної хімії альма-матер, в 1967–1973 рр. — завідувач кафедри хімічної кібернетики та технології, 1974–1988 рр. — доцент кафедри органічної хімії та кафедри фізичної і колоїдної хімії, 1985–1990 рр. — декан хімічного факультету, а з 1988 р. — професор кафедри фізичної і колоїдної хімії. Упродовж багатьох років М. М. Солтис є куратором господоговірних та держбюджетних тем. Спільні з колегами дослідження дозволили розробити та запропонувати низку ефективних технологічних рішень, спрямованих на підвищення роздільної здатності електронно-променевих приладів спеціального призначення, які були використані в космічних розробках. Загального визнання набули дослідження в галузі фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних систем: були проведені спільні роботи з американською компанією Sherwin–Williams з дослідження нових екологічно безпечних водоемульсійних лакофарбових композицій та вивчення впливу природи поверхневоактивних речовин на їхні властивості. Головний об’єкт наукових досліджень Михайла Миколайовича — адсорбція на твердій поверхні з рідких середовищ. З колегами він уперше обґрунтував вплив вмісту твердої фази в адсорбційній системі на величину адсорбції через агрегацію високодисперсних частинок. Результати, одержані професором та колективом співробітників у вивченні процесів стабільності нанорозмірних дисперсних систем різноманітного призначення, апробовані на багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференціях. М. М. Солтис неодноразово входив до складу вченої ради альма-матер, також є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, бере активну участь у налагодженні співпраці з науковими установами та університетами України, зарубіжжя, в організації та проведенні наукових конференцій, в тому числі і міжнародних. У творчому доробку вченого понад 340 друкованих праць, 9 авторських свідоцтв та патентів, 3 нав­чальні посібники з грифом МОН України. За наукову, педагогічну та громадську діяльність нагороджений знаком Мінвузу «За відмінні успіхи в роботі», нагрудним знаком «За наукові досягнення», подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка, удостоєний звання заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка.

Mykhailo M. Soltys
DSc (Chemistry), Prof.

Professor of Physical and Colloid Chemistry Department, Ivan Franko National University of Lviv. Fields of research: adsorption on solid surfaces from liquid media, study of interfacial interaction processes, stability nanoparticle systems.