СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРогожин Олексій  Георгійович

Рогожин
Олексій Георгійович

Провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Доктор економічних наук, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.
Олексій Георгійович Рогожин, за освітою економ-географ, здійснює дослідження в кількох напрямах, пов’язаних з територіальними аспектами екологічних, соціальних і економіко-демографічних проблем регіонального розвитку, зокрема сільських районів. Він є продовжувачем наукових пошуків і стилістики роботи свого батька — відомого «антиурбаніста» — тяжіє до системних досліджень на «стику» наук. Народився 22 жовтня 1956 р. у Києві в родині архітекторів-науковців. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію, де визначено принципи і методи екологічної оцінки території в районному плануванні на прикладі Лісостепового Лівобережжя України. Докторська дисертація, захищена у 2011 р., підсумувала багаторічні дослідження соціально-економічних механізмів формування демографічної ситуацій в сільській місцевості України. В ній обґрунтована теоретична концепція демо­економічної ніші як демографічної ємності національної економіки, пов’язаної з ціною репродукції

населення; визначені регіональні підсистеми відтворення сільського населення України. Наукова робота О. Г. Рогожина на початковому етапі стосувалася методичних питань районного планування, регіонального аналізу медико-екологічних проблем, зокрема наслідків Чорнобильської катастрофи. Згодом ці напрями трансформувалися у імітаційне моделювання соціально-економічних і демоекономічних механізмів відтворення населення, взаємозв’язків демографічної і економічної динаміки. Паралельно предметом досліджень стали чинники інноваційного розвитку економіки, механізми формування фінансово-економічних криз, природно-ант­ропогенні фактори зростання загроз безпеці життєдіяльності через техногенні аварії та оцінка їх імовірних медико-соціальних наслідків. За результатами роботи Олексія Рогожина вийшло друком 94 наукові публікації, монографії: «Демографічні перспективи українського села: історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання» та «Соціально-демографічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України». Почав працювати в УкрНДІПцивільсільбуді. Пра­цював на наукових посадах ВНЦРМ АМН СРСР, у Центрі соціальних експертиз і прогнозів при Інституті соціології НАН України, Українському інституті досліджень навколишнього середовища і ресурсів, Інституті проблем національної безпеки РНБО України, НДІ економіки Мінекономіки України. З 2011 р. — провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН, член Інституту еволюційної економіки. Батько Олексія Рогожина, Георгій Миколайович, заснував новий напрям прикладних досліджень проблем соціального розвитку і комплексної перебудови сіл, удосконалення їх планування і забудови. Колективом науковців під його керівництвом (М. В. Возна, І. А. Ярмоленко, Я. А.?Бурячок, І. А. Мафтер) було вперше створено комп’ютеризований банк даних на кожне село України. Він автор численних публікацій, його зусиллями розроблені цільові програми територіальної організації мережі шкіл та перебудови сіл низки областей. Основні наукові праці Г. М. Рогожина: «Сельское расселение Украинской ССР», «Методические вопросы учета сельского расселения и развития социальной инфраструктуры села при разработке региональных программ», «Організація культурно-побутового обслуговування сільського населення». Нині він працює у власному архітектурному бюро, відбудовуючи православні храми.

Oleksij G. RogozhIn
DSc (Economics), PhD (Geography), Senior Researcher.

Leading Researcher of the Institute of Telecommunications and Global Information Space, NAS of Ukraine. Fields of research: simulation of socio-economic and demo-economic mechanisms of reproduction of the rural population of Ukraine; factors of innovative economic development; social capital; ecological security.