СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОльховський Владислав  Сергійович

Ольховський
Владислав Сергійович

Головний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Владислав Ольховський належить до тих науковців, які з роками не зменшують кількості досліджень, а продовжують розвивати обраний напрям. Спільно з учнями, аспірантами та співробітниками в Італії заснував унікальну наукову школу (єдину у світі), поява якої стала можливою після конструювання оператора часу, створеного із застосуванням математичної теорії Карлемана-Наймарка, та після побудування часового аналізу квантових процесів тунелювання і ядерних процесів у 80–90-х рр. з подальшим відкриттям декількох фізичних ефектів. Народився 5 лютого 1938 р. Знання з ядерної фізики здобував у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1955–1960 рр. на радіофізичному факультеті, який закінчив з відзнакою, після чого продовжив навчання в аспірантурі. З грудня 1979 р. розпочав суто наукову роботу в Інституті ядерних досліджень НАН України на посаді старшого наукового співробітника відділу нейтронної фізики ІЯД. З 2014 р. є голов­ним науковим співробітником ІЯД НАН України.

Напрями досліджень В. С. Ольховського — тео­ре­тична і математична фізика, теоретична ядерна фізика (теорія ядерних реакцій та розпадів), квантова механіка і квантова електродинаміка, за результатами яких сконструйовано оператор часу для квантових систем з неперервним і дискретним енергетичними спектрами, розроблено самоузгоджене визначення тривалості квантових зіткнень і ядерних реакцій, а також часів тунелювання частинок і фотонів крізь потенціяльні бар’єри, у 2012 р. написано останній розділ фундаментальної квантової механіки, присвяченої часу і енергії як квантовим спостережуваним та часовому аналізу квантових і ядерних процесів; розроблено самоузгоджену теорію гальмівного випромінювання під час альфа-розпаду та ділення ядер, яка пояснила останні експериментальні дані; в галузі ізольованих резонансів, спотворених нерезонансним фоном, відкрито явище затримки — випередження [delay-advance phenomenon] в системі центра мас, яке зникає в лабораторній системі, а також явище часових резонансів (вибухів) в галузі нероздільних резонансів, які перекриваються. У 2012 р. в Німеччині російською та німецькою мовами вийшла книга Владислава Сергійовича «Время как квантовая наблюдаемая, канонически соп­ряженная энергии. Временной анализ квантовых про­цессов туннелирования и столкновения (ядерных реакций)»; світ побачили три християнсь­ко-апологетичні книги «Путь, истина и жизнь», «Христианская жизнь одного из учёных Украины», «Поиск смысла жизни в условиях конфликта мировоззрений». Член Американського математичного та Українського фізичного товариств, член-кореспондент Пелорітанської академії наук Періколанті (м. Мессіна, Італія) та Академії Джоенія з природничих наук (м.?Катанія, Італія), засновник та голова вченої ради Інституту генези життя і Всесвіту України. Автор біля 290 наукових статей переважно в міжнародних журналах і близько 90 науково-апологетичних християнських статей в 4 країнах чотирма мовами. Нагороджений медалями «За доблестный труд (в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина)», «В пам’ять 1500-річчя Києва», «За найбільш вагомі останні публікації» українського фізичного товариства, є лауреатом фестивалю самодіяльного мистецтва Київщини (в КНУ). Свої успіхи видатний науковець розділяє з трьома дорослими дітьми. Життєве кредо Владислава Ольховського: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними» [Іоанн, 8:32].

Vladyslav S. Olkhovsky
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Chief Researcher at the Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine. Fields of research: theoretical and mathematical physics, theoretical nuclear physics (theory of nuclear reactions and decays), quantum mechanics and quantum electrodynamics.