СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМанойлов В’ячеслав  Пилипович

Манойлов
В’ячеслав Пилипович

Завідувач кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету

Доктор технічних наук, професор.
Понад 45 років В’ячеслав Пилипович Манойлов присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ-антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів, які успішно використовуються в різних галузях техніки та технологічних процесах. Запропоновані методи захищені авторськими свідоцтвами. Народився 9 січня 1941 р. у м. Житомир. Вищу освіту здобув на радіотехнічному факультеті Ленінградського інституту точної механіки і оптики, отримав спеціальність радіоінженера. З 1964 по 1968 рр. обіймав посаду провідного інженера на заводі НДІ радіовимірювальних приладів м. Вільнюс. У 1971 р. закінчив аспірантуру радіотехнічного факультету Ленінградського електротехнічного університету, захистив кандидатську дисертацію по керованих НВЧ-приладах. У 1971–1972 рр. викладав на кафед­рі антен та поширення радіохвиль радіотехнічного інституту м. Таганрог. У 1973 р. працював старшим інженером в НДІ «Авангард» м. Ленінград. Того ж року В’ячеслав Манойлов

був запрошений на радіо­фізичний факультет Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини, спочатку на посаду старшого викладача, а згодом — виконуючого обов’язки завідувача кафедри радіофізики. У 1977 р. повернувся у рідне місто. Працював старшим науковим співробітником Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту, з 1991 р. — завідувачем лабораторії НВЧ-приладів. У 1994 р. — доцент кафедри «Медичні прилади і системи». У 1996 р. захистив докторську дисертацію, присвячену лінійним невзаємним феритовим і діелектричним пристроям з електричним керуванням для систем НВЧ-радіометрії. У 1997 р. В’ячеслав Пилипович пройшов за конкурсом на посаду завідувача кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету, де працює на цей час. Галузь наукових досліджень професора В’ячеслава Манойлова охоплює широке коло питань прикладної електродинаміки, медицини і телекомунікацій, включаючи аналіз і розробку НВЧ-приладів різного призначення, проектування широкосмугових антен, різноманітних вузлів техніки сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль, медичної техніки, розгляд проблем інформаційної взаємодії між об’єктами різної природи. Вдало поєднує викладацьку роботу з науковою. Роботи В’ячеслава Пилиповича опубліковані у провідних вітчизняних па зарубіжних наукових журналах, а також оприлюднені на багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Новизна наукових розробок, що виконуються вченим, підтверджується отриманими охоронними документами на об’єкти інтелектуальної власності: 50 авторських свідоцтв і 15 патентів України. Автор підручника для вищих навчальних закладів і 3 монографій. Бере активну участь в організації і проведенні різних конференцій, з 1993 р. є членом Програмного комітету Міжнародної Кримської конференції «НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології». Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Підготував 7 кандидатів технічних наук. Життєве кредо: «Електродинаміка НВЧ вдосконалює і розвиває розум і пам’ять людини».

Viacheslav P. Manoilov
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Radioengineering, Radioelectronic Devices and Telecommunication, Zhytomyr State Technological University. Fields of research: applied electrodynamics, medicine and telecommunication; analysis and development of SHF devices for different purposes; design of broadband antenna, various engineering units of centimetre and millimetre wavelengths, medical equipment; information interaction between objects of different nature.