СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛехан Валерія  Микитівна

Лехан
Валерія Микитівна

Завідувач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я дЗ «Дніпропетровська медична академія»

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Наукові здобутки Валерії Микитівни Лехан стали основою стратегії розвитку та реформування системи охорони здоров’я України, використані у розробці 3 законів та 5 постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових документів. Народилася 17 листопада 1944 р. у м. Полтава. У 1967 р. закінчила санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю «Санітарна справа» Дніпропетровського медичного інституту. З 1967 по 1969 рр. — лікар з гігієни праці Куйбишевської дорожньої санітарно-епідеміологічної станції. Захистивши кандидатську дисертацію у 1972 р., упродовж двох років обіймала посаду старшого наукового співробітника лабораторії мікроклімату Криворізького НДІ гігієни праці та професійних захворювань. З 1975 р. працює у Дніпропетровській державній медичній академії. Асистент (1975–1979), доцент (1979–1992) кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Упродовж 1992–1996 рр. заві­дувач кафедри управління охороною здоров’я

факультету післядипломної підготовки, з 1996 р. — завідувач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я. У 1992 р. захистила докторську дисертацію «Нау­кові основи технології управління великою міською поліклінікою», у 1996 р. отримала звання професора. Основними напрямками досліджень Валерії Лехан є наукове обґрунтування організаційних і фінан­сово-­економічних підходів до підвищення структурної ефективності системи охорони здоров’я та управління якістю медичного обслуговування. Під керівництвом та безпосередній участі професора В. М. Лехан визначені пріоритетні напрямки охорони здоров’я на основі дослідження потенційних втрат населення через передчасну смерть та інвалідність. Обґрунтовано з використанням методу імітаційного моделювання комплекс стратегічних підходів, який забезпечує підвищення структурної ефективності медичного обслуговування. Обґрунтовано та апробовано в організаційному експерименті концептуальну модель безперервного поліпшення якості медичної допомоги, в якій вперше підвищення результативності системи охорони здоров’я досягається шляхом структурно-процесного підходу. Розроблено адаптовану до українського контексту модель організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, а також способи підвищення ефективності використання стаціонарних закладів; обґрунтовано та впроваджено інтегровану модель перинатальної допомоги. Автор понад 400 публікацій, серед них 27 монографій, 5 підручників, 5 посібників, 22 методичних рекомендації, 17 галузевих нововведень та чисельні публікації в періодичних вітчизняних та міжнародних виданнях. Валерія Лехан брала участь у міжнародних проектах, тісно співпрацює з Європейським регіональним бюро ВООЗ, Європейською обсерваторією систем та політики охорони здоров’я, Світовим банком, Американською агенцією міжнародного розвитку (USAID). Член проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Соціальна медицина», член правління та голова одного з комітетів Асоціації спеціалістів із соціальної медицини та організації охорони здоров’я (АССМ) України; голова Дніпропетровської обласної (АССМ); у 2005–2009 рр. та з 2014 р. до цього часу — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань організації та управління охороною здоров’я.

Valeria M. Lekhan
MD, Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Head of the Department of Social Medicine, Organization and Public Health Management, State Establishment «Dnepropetrovsk Medical Academy». Fields of research: scientific foundation of organizational, financial and economic approaches to improve structural efficiency of the health system; quality management of medical care.