СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКривич Iрина  Пантеліївна

Кривич
Iрина Пантеліївна

Професор кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, член Directory of European Cytogene­ticists and Cytogenetic Laboratories.
Наукова діяльність видатної вченої Ірини Пантеліївни Кривич присвячена аналізу стану здоров’я дітей і підлітків, проблемам валеологічної освіти по збереженню генофонду України. Народилася 9 червня 1945 р. у Харкові. Вищу освіту здобула у Харківському медичному інституті. Трудовий шлях почала лікарем-педіатром. З 1970 р. працювала в Інституті охорони здоров’я дітей і підлітків м. Харків: аспірант, молодший і старший науковий співробітник. З 1981 по 2001 рр. — засновник і керівник лабораторії медичної генетики. Водночас з 1995 по 2001 рр. — професор кафедри загальної імунології та алергології факультету фундаментальної медицини Харківського державного університету ім. В. Каразіна, викладала курс медичної генетики. Упродовж 1996–2001 рр. — заснов­ник і завідувач кафедри валеології Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

З 2001 по 2010 рр. — провідний науковий співробітник лабораторії генетичного моніторингу ДУ «Інституту гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України». З 2001 р. — професор кафедри медико-­біологічних та валеологічних основ охорони життя та здоров’я НПУ ім. М. П. Драгоманова. Коло наукових інтересів професора І. П. Кривич — генетичні і морфофункціональні особливості статевої системи у дітей і підлітків, патогенез та роль спадкових факторів у розвитку ревматоїдних та серцево-судинних захворювань, дитяча та підліткова ендокринологія і гінекологія, аналіз наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за оцінкою здоров’я дітей, народжених від батьків-ліквідаторів, генетичний моніторинг щодо порушень репродуктивної функції та вроджених вад розвитку в різних регіонах України. Ірина Кривич розробляє та впроваджує інноваційні технології валеологічної підготовки майбутніх педагогів, галузеві стандарти за спеціальностями «Педагог-валеолог», «Основи здоров’я», «Здоров’я людини». Найвидатнішим впровадженням у генетичну науку професора І. П. Кривич є встановлення генетичної гетерогенності у формуванні клінічного поліморфізму гіперандрогеній пубертатного періоду. Доведено, що розвиток гіперандрогеній жіночого організму є спадково детермінований. Ірина Пантеліївна була керівником та виконавцем комплексних наукових досліджень у рамках державних наукових програм «Захист генофонду населення України», «Ліквідація медичних проблем аварій на Чорнобильській АЕС», «Діти України», «Національні програми планування сім’ї». Підготувала 12 кандидатів і 2 доктора наук. Вона є автором 207 наукових праць: 3 авторських свідоцтв, 1 деклараційного патенту на винаходи, 5 галузевих нововведень, співавтор 3 монографій, 7 методичних рекомендацій. Була членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.15 «Генетика», членом проблемних комісій «Охорона здоров’я дітей шкільного віку і підлітків», «Медична генетика». Плідна праця на ниві медицини та освіти відзначені медаллю «Ветеран праці», знаками «Отличник здравоохранения», «Изобретатель СССР», «Відмінник освіти» та почесним знаком М.П. Драгоманова, лау­реат премії ім. академіка О.М. Марзєєва. Найцінніша нагорода — глибока повага та щира вдячність колег.

Iryna P. Kryvych
MD, Prof., Academician of the International Academy of Ecology and Life Safety.

Professor of the Department of Biomedical and Valeological Bases of Life and Health Protection, National Pedagogical Dragomanov University. Fields of research: genetic and morphological peculiarities of the reproductive system in children and adolescents, pathogenesis and role of hereditary factors in the development of rheumatoid and cardiovascular diseases, child and adolescent endocrinology and gynaecology.