СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКодьєва Олена  Петрівна

Кодьєва
Олена Петрівна

Професор кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України

Доктор культурології, професор.
Народилась 19 грудня 1947 р. у м. Києві. Батько Петро Іванович — відомий живописець і реставратор, мати Ніна Федорівна — педагог. У 1975 р. закінчила факультет історії та теорії образотворчого мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Отримала диплом з відзнакою, кваліфікація — мистецтвознавець. По закінченні вишу працювала реставратором творів образотворчого мистецтва, викладачем історії мистецтв у дитячій художній школі. Викладала історію мистецтв, історію української та зарубіжної культури на посадах старшого викладача та доцента у Київському державному театральному інституті ім. І. Карпенка-Карого, Київському військовому інституті управління та зв’язку, Національному медичному університеті ім. О. Богомольця, Київському інженерно-технічному інституті. Працювала також у НДІ технічної естетики та НДІ педагогіки і психології професійної освіти АПН України, обій­маючи посади наукового і старшого наукового співробітників. Кандидат філософських наук з 1992 р. за спеціальністю «Естетика». З 2003 р. Олена Петрівна працює у Київському

університеті права НАН Украї­ни. У 2005 р. отримала звання доцента. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора культурології. На сьогодні — професор кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін університету. Член Київської організації Націо­нальної спілки художників України з 2006 р. У колі наукових досліджень Олени Кодьєвої: культурологія, естетика, мистецтвознавство. Наукове кредо: людині притаманна здатність творити гармонійний світ, тож намагатись пояснити цей феномен — велична задача вченого. Основний напрям наукової роботи — вивчення глибинних основ одного з проявів творчості — зображальності — та її ролі у сутнісних взаємозв’язках індивідуальної людської свідомості та всесвітнього творчого начала. Автор 60 наукових статей у фахових виданнях, нав­чальних посібників, 2 монографій. Серед основних праць: «Изобразительное и его место в эстетическом воспитании курсантов», «Природа образотворчих мистецтв», «Зображальне як культуротворчий феномен». Лауреат премії Київської організації Національної спілки художників України імені Платона Білецького за книгу спогадів про батька «Петр Кодьев: Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники». Відзначена почесними грамотами Київського університету права, Української Православної Церкви, подякою мера м. Києва за підготовку студентів та внесок у розвиток науки. Нагороджена орденом святої великомучениці Варвари II ступеня. Заміжня. Чоловік Юрій Павлович Рудєв — мистецтвознавець, художник-дизайнер, старший викладач Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі. Життєве кредо: радість життя прямо пропор­ційна свободі творчої діяльності.

Olena P. Kodieva
DSc (Cultural Sciences), Prof.

Professor of Department of Philosophy and Social and Humanitarian Disciplines, Kiev University of Law, the NAS of Ukraine. Fields of research: cultural studies, aesthetics, study of art; depth study on one of the creation manifestations-depiction- and its role in the essential interactions of individual human consciousness and universal creativity.