СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКіпенський Андрій  Володимирович

Кіпенський
Андрій Володимирович

Декан факультету інтегральної підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри промислової і біомедичної електроніки, науковий керівник лабораторії біомедичної електроніки

Доктор технічних наук, професор.
Результати досліджень А. В. Кіпенського знайшли широке застосування в мікропроцесорних системах керування різними об’єктами і технологічними процесами, в перетворювачах параметрів електроенергії та автоматизованих електроприводах, у виробах медичної техніки. Ряд його розробок впроваджено на підприємствах України та Росії. Народився 26 лютого 1956 р. у Москві у сім’ї військовослужбовця. Трудовий шлях почав у 1973 р. лаборантом, після служби в армії працював навчальним майстром кафедри природничих наук підготовчого факультету для іноземних громадян Харківського політехнічного інституту (ХПІ). У 1977 р. вступив на вечірнє відділення електромашинобудівного факультету ХПІ. Після закінчення четвертого курсу перевівся на кафедру промислової електроніки, де займався розробкою перетворювачів електроенергії для підземних і підводних транспортних засобів спеціального призначення, за цією ж тематикою з відзнакою захистив дипломну роботу. З 1985 р. Андрій Володимирович працював над проблемами комплексної автоматизації технологічного процесу вертикального напівбезперервного лиття порожнистих заготовок з кольорових металів і сплавів. У 1991 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Тиристорні перетворювачі з мікропроцесорним керуванням для електроприводів машин безперервного лиття». Це була перша робота на кафедрі щодо застосування мікропроцесорної техніки та захищалась за двома спеціальностями: «Напівпровідникові перетворювачі енергії» та «Електротехнічні комплекси і системи, включаючи їх керування та регулювання». Дисертація була високо оцінена спеціалістами у галузях перетворювальної техніки, електроприводу та ливарного виробництва. З 1992 по 1995 рр. — начальник обчислювального центру електромашинобудівного факультету (у 1995–2000 рр. — на громадських засадах), за сумісництвом — старший науковий співробітник, старший викладач, доцент кафедри промислової електроніки. Один з ініціаторів відкриття на кафед­рі нової спеціальності — фізична та біомедична електроніка і створення навчально-методичної та науково-дослідної лабораторії біомедичної електроніки. З 1996 до 2002 рр. — заступник декана електромашинобудівного факультету, з 1998 р. — науковий керівник лабораторії біомедичної електроніки. У здобутку — близько 350 наукових і навчально-методичних робіт, 45 з яких — авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Підготував авторські лекційні курси і лабораторні практикуми, видав понад 20 нав­чальних посібників і методичних вказівок. З 2008 р. А. В. Кіпенський — декан факультету інтегральної підготовки. Під його керівництвом проведено реорганізацію факультету, створені вчена рада і профспілкова організація, розпочато підготовку за новими спеціальностями. Продовжуючи займатися науковими дослідженнями, професор А. В. Кіпенський запропонував нову концепцію побудови мікропроцесорних систем імпульсного керування, розробив теорію цифро-імпульсних і імпульсно-цифрових перетворень та оригінальний графоаналітичний метод для аналізу та синтезу статичних характеристик перетворювачівелектроенергії та інформації. Під його керівництвом і за безпосередньої участі розроблені та впроваджені в серійне виробництво, промислову експлуатацію та медичний технологічний процес регулятори температури для термостерелізації і термообробки, генератори озоноповітряних і озонокисневих сумішей, апаратні комплекси для локальної, загальної та комплексної фототерапії, апарати для низько- і високочастотної електротерапії з розширеними функціональними можливостями, прилади для функціональної та променевої діагностики з високою достовірністю отриманих результатів. З 2002 р. А. В. Кіпенський за сумісництвом — провідний науковий співробітник ВАТ «АТ Нау­ково-­дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» Національного космічного агентства України, а з 2003 р. — ще й головний конструктор фірми «РАДМІР» ДП АТ НДІРВ, де займався розробкою фізіотерапевтичних апаратів, медичних діагностичних приладів, мікропроцесорних систем керування різними об’єктами і технологічними процесами. Наслідком цих робіт став захист у 2011 р. докторської дисертації за спеціальністю «Біологічні та медичні прилади і системи». 3?2014 р. — голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук. Андрій Володимирович поряд із науково-педагогічною роботою активно займається громадською діяльністю. Він член президії і дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки, голова Харківського відділення і дійсний член Академії технологічних наук України, академік Академії медикотехнічних наук РФ, член Української асоціації інженерів електриків, Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів, Всеукраїнської асоціації озонотерапевтів і виробників медичного обладнання для озонотерапії. Відповідальний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», член редколегії журналу «Прикладна радіоелектроніка». Член оргкомітетів низки наукових форумів, конференцій та семінарів. У 2013 р. став одним із засновників громадської організації «Слобожанське козацьке військо». У 2014 р. з ініціативи Андрія Володимировича створено Академію військово-історичних наук і козацтва, де його було обрано академіком і президентом. З 2015 р. — член Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації (комітет у справах козацтва). Плідна праця науковця і громадського діяча відзначена срібною медаллю ВДНГ СРСР, знаком «Винахідник СРСР», почесною грамотою президії АМН України, золотою медаллю АН прикладної радіоелектроніки, медаллю «За заслуги у науковій діяльності», багатьма іншими відзнаками громадських та наукових організацій. Одружений, має доньку Анастасію і внука Олега. Захоплення: історія, геральдика, нумізматика, боністика, фалеристика.

Andrii V. Kipenskyi
DSc (Engineering), Prof.

Dean of Integral Training Faculty, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Professor of Industrial and Biomedical Electronics Department, Scientific Director of Biomedical Electronics Laboratory. Fields of research: designing of impulse control microprocessor systems; theory of digital-to-pulse and pulse-to-digital conversions; development of physiotherapeutic devices, medical diagnostic devices, microprocessor systems for the control of various objects and technological processes.